Zákon č. 555/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 232/2007
Platnosť od 30.11.2007
Účinnosť od 01.04.2020
Redakčná poznámka

okrem stoosemnásteho bodu, stodvadsiatehošiesteho bodu, stodvadsiatehodeviateho bodu, stotridsiateho bodu, stoštyridsiatehoôsmeho bodu a § 293an ods. 1 v stopäťdesiatomsiedmom bode v čl. I a okrem čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené