Vyhláška č. 534/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Čiastka 224/2007
Platnosť od 27.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2007 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2007

Pôvodný predpis

27.11.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené