Zákon č. 43/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2007
Platnosť od 20.01.2007
Účinnosť od 01.02.2009 do29.02.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 7 ods. 3 písm. a) dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené