Nariadenie vlády č. 299/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 135/2007
Platnosť od 30.06.2007
Účinnosť od 01.01.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené