Vyhláška č. 258/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Čiastka 118/2007
Platnosť od 14.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené