Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2007
Platnosť od 06.06.2007
Účinnosť od 01.01.2019
Komentáre 73
Literatúra 21
Rozhodnutia súdov 213
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené