Zákon č. 209/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 203/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 93/2007
Platnosť od 01.05.2007
Účinnosť od 01.07.2011
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 2, 6, 7, 11 až 14, 16, 18, 23 až 25, 27, 57, 58, 60, 73 až 81, 91, 93 až 96, 100 až 102, 106, 116, 117, 124 až 136, 139, 144 až 151, 154 až 165, čl. II, čl. IV bodov 5 až 8, čl. V bodov 2, 27, 41, 42, 44, 49, 50, 56, 57, 65, 66 a čl. VI bodov 1, 3, 5 a...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené