Zákon č. 13/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2007
Platnosť od 06.01.2007
Účinnosť od 01.02.2007

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené