Oznámenie č. 116/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Čiastka 64/2007
Platnosť od 17.03.2007
Uzavretie zmluvy 30.01.2004
Ratifikácia zmluvy 18.12.2004
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 15. októbra 2006.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené