Zákon č. 693/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 404/2011 Z. z.(nepriamo), 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 265/2006
Platnosť od 30.12.2006
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

okrem čl. I 8., 9. a 14. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené