Zákon č. 688/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 263/2006
Platnosť od 29.12.2006
Účinnosť od 01.04.2007
Literatúra 4
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1. až 6., 9. až 18., 21., 22., 23., 26., 27., 29., 30., 32., 33., 37., 38., 40., 41., 45. až 63., 65. až 87., 89. až 97., 100., 102., 105. § 52b odsekov 1 až 7 a odsekov 9 až 12 a bodu 106., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007 a čl. I bodu 7., bo...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené