Uznesenie č. 616/2006 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2006 vo veci pozastavenia účinnosti § 2 ods. 7, 8, 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 235/2006
Platnosť od 30.11.2006
Účinnosť od 30.11.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené