Zákon č. 527/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 203/2006
Platnosť od 27.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.2006

Pôvodný predpis

27.09.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené