Zákon č. 522/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 202/2006
Platnosť od 26.09.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2006, a ustanovení uvedených v čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. septembra 2006

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené