355

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám; vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní chemickým faktorom.

(2) Na činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní nebezpečným chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, a na prepravu nebezpečných chemických faktorov sa ustanovenia tohto nariadenia vlády vzťahujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)

(3) Na činnosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu2) bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia

a) chemický faktor je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, vyskytujú sa v prírodnom stave alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek činnosti vrátane vzniknutého odpadu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyrobené zámerne alebo či sú alebo nie sú uvedené na trh,

b) nebezpečný chemický faktor je

1. chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo ako nebezpečná chemická zmes podľa osobitného predpisu3) bez ohľadu na to, či je alebo nie je tento faktor klasifikovaný podľa tohto predpisu,3)

2. chemický faktor, ktorý nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes podľa osobitného predpisu,3) ale ktorý môže pre svoje fyzikálno-chemické, chemické alebo toxikologické vlastnosti a spôsob použitia alebo výskytu na pracovisku predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, vrátane chemického faktora, pre ktorý sa ustanovuje najvyššie prípustný expozičný limit (§ 3 ods. 1),

c) činnosť súvisiaca s chemickými faktormi je práca, pri ktorej sa používajú alebo sa majú používať chemické faktory pri akomkoľvek postupe, vrátane výroby, manipulácie, skladovania, prepravy, zneškodňovania, úpravy, obchodovania a iného zaobchádzania alebo ktoré vznikajú pri takejto činnosti,

d) najvyššie prípustný expozičný limit je najvyššie prípustná hodnota časovo váženého priemeru koncentrácie chemického faktora vo vzduchu dýchacej zóny zamestnanca vo vzťahu k určenému referenčnému času,

e) biologická medzná hodnota je limitná hodnota koncentrácie príslušného chemického faktora, jeho metabolitu alebo indikátora účinku v príslušnom biologickom materiáli,

f) zdravotný dohľad je individuálne hodnotenie zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k jeho expozícii špecifickému chemickému faktoru pri práci,

g) nebezpečnosť je prirodzená vnútorná vlastnosť chemického faktora, ktorá môže spôsobiť poškodenie zdravia,

h) riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia v prípade použitia chemických faktorov alebo v prípade expozície zamestnancov chemickým faktorom pri práci.

§ 3

Najvyššie prípustné expozičné limity a biologické medzné hodnoty

(1) Najvyššie prípustné expozičné limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Biologické medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

Posudzovanie rizika

(1) Zamestnávateľ je povinný zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku, a ak sú prítomné,

a) posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov,

b) vyžiadať si dodatočné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia potrebné na posúdenie akéhokoľvek rizika uvedené v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme od dodávateľov alebo z iných dostupných zdrojov; tieto informácie musia obsahovať špecifické posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov podľa osobitného predpisu.4)

(2) Posúdenie rizika podľa odseku 1 zahŕňa

a) identifikáciu nebezpečných vlastností chemických faktorov s uvedením klasifikácie podľa osobitného predpisu3) a ďalších významných vlastností chemických faktorov z hľadiska bezpečnosti a zdravia poskytovanú dodávateľom podľa osobitného predpisu,4)

b) úroveň, druh a trvanie expozície chemickým faktorom,

c) podmienky práce súvisiace s chemickými faktormi vrátane ich množstva,

d) porovnanie s najvyššie prípustnými expozičnými limitmi alebo biologickými medznými hodnotami (§ 3) a ich dodržanie,

e) závery z vykonaného zdravotného dohľadu, ak sú dostupné,

f) charakterizáciu rizika pre zamestnancov vrátane uvedenia pracovných činností, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zamestnancov s prihliadnutím na osobitné skupiny zamestnancov,5) a návrh na zaradenie prác exponovaných zamestnancov do kategórií podľa osobitného predpisu,6)

g) plán riadenia rizika s uvedením účinnosti vykonaných alebo zamýšľaných preventívnych a ochranných opatrení podľa § 5 a 6.

(3) Na základe posúdenia rizika je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku. Podľa miery rizika posudok o riziku môže obsahovať zdôvodnenie zamestnávateľa, že charakter a rozsah rizika týkajúceho sa chemických faktorov si nevyžadujú ďalšie podrobnejšie posúdenie. Posúdenie rizika sa musí aktualizovať pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť riziko, alebo ak závery zdravotného dohľadu preukážu, že je to potrebné.

(4) Do posudzovania rizika sa musia zahrnúť aj činnosti, najmä údržba a opravy, pri ktorých napriek vykonaniu technických opatrení možno predvídať významnú expozíciu alebo ktoré môžu mať za následok škodlivé účinky na zdravie alebo vplyv na bezpečnosť.

(5) Pri činnostiach súvisiacich s expozíciou viacerým nebezpečným chemickým faktorom sa riziko musí posúdiť na základe rizika, ktoré predstavuje kombinácia všetkých týchto faktorov.

(6) Ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 preukážu riziko, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia podľa § 6 a 7 a zabezpečiť zdravotný dohľad podľa § 12, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.

(7) Plnenie povinností podľa odseku 6 sa nevyžaduje, ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 preukážu, že vzhľadom na množstvo nebezpečných chemických faktorov na pracovisku je len malé riziko vyplývajúce z týchto faktorov, pričom dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika (§ 5) je dostatočné na zníženie tohto rizika.

(8) Ak ide o novú činnosť súvisiacu s nebezpečnými chemickými faktormi, práca sa môže začať až po posúdení rizika vyplývajúceho z tejto činnosti. Ustanovenia odsekov 6 a 7 platia rovnako.

§ 5

Všeobecné zásady prevencie rizika

Zamestnávateľ je povinný pri činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi okrem všeobecných zásad prevencie ustanovených osobitným predpisom7) vylúčiť riziko alebo ho znížiť na najnižšiu možnú mieru

a) vhodným usporiadaním pracoviska,

b) používaním vhodných pracovných prostriedkov8) pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi a postupmi údržby a opráv, ktoré zabezpečia ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku,

c) znížením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní nebezpečným chemickým faktorom na najnižšiu možnú mieru,

d) obmedzením dĺžky a intenzity expozície zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom na najnižšiu možnú mieru,

e) primeranými hygienickými opatreniami,9)

f) znížením množstva nebezpečných chemických faktorov na pracovisku na množstvo nevyhnutne potrebné pre daný druh práce,

g) vhodnými pracovnými postupmi, v ktorých sú zahrnuté opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu nebezpečných chemických faktorov a odpadu obsahujúceho takéto chemické faktory na pracovisku, ktoré sú popísané najmä v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme.

§ 6

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia

(1) Zamestnávateľ je povinný vylúčiť riziko nahradením nebezpečných chemických faktorov takými chemickými faktormi alebo postupmi, ktoré v podmienkach použitia nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

(2) Ak povaha činnosti neumožňuje vylúčiť riziko podľa odseku 1, zamestnávateľ je povinný na základe posúdenia rizika podľa § 4 ods. 1 a 2 zabezpečiť zníženie rizika na najnižšiu možnú mieru vykonaním ďalších ochranných a preventívnych opatrení. Tieto opatrenia musia zahŕňať v poradí dôležitosti

a) vhodné pracovné postupy, technické systémy riadenia a používanie primeraných pracovných prostriedkov a materiálov na vylúčenie alebo minimalizovanie uvoľňovania nebezpečných chemických faktorov do pracovného prostredia,

b) uplatňovanie kolektívnych ochranných opatrení pri zdroji rizika, ako je odsávanie a uplatňovanie primeraných organizačných opatrení,

c) uplatňovanie individuálnych ochranných opatrení vrátane účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ak expozícii nemožno predísť iným spôsobom.

d) zaradenie zamestnancov na výkon riadiacej práce alebo samostatnej práce, ak získali odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,9a) ktoré sú zaradené do triedy a kategórie nebezpečnosti9b)

1. akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,

2. akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,

3. toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370.

(3) Vymedzenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa odseku 2 písm. d) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý vykonáva prácu samostatne.

(4) Súčasťou opatrení podľa odseku 2 je zdravotný dohľad, ktorý zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov podľa § 12 s prihliadnutím na povahu rizika.

(5) Ak zamestnávateľ nepreukáže inými spôsobmi posúdenia rizika splnenie primeraných ochranných a preventívnych opatrení podľa odseku 2, je povinný vykonávať pravidelne a pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá môže ovplyvniť expozíciu zamestnancov, meranie chemických faktorov, ak môžu predstavovať riziko pre zamestnancov, najmä vo vzťahu k najvyššie prípustným expozičným limitom (§ 3 ods. 1).

(6) Výsledky merania chemických faktorov je zamestnávateľ povinný zohľadniť pri posudzovaní rizika a plnení povinností vyplývajúcich z výsledkov posudzovania rizika (§ 4). Pri prekročení najvyššie prípustného expozičného limitu (§ 3 ods. 1) je zamestnávateľ povinný bezodkladne vykonať preventívne a ochranné opatrenia na zníženie rizika.

(7) Na základe celkového posúdenia rizík (§ 4) a všeobecných zásad prevencie rizika (§ 5) je zamestnávateľ povinný vykonať technické a organizačné opatrenia primerané povahe činnosti vrátane skladovania, manipulácie a oddelenia navzájom reagujúcich chemických faktorov a zabezpečiť ochranu zamestnancov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ich fyzikálno-chemických vlastností, najmä

a) zabrániť vzniku nebezpečných koncentrácií horľavých faktorov alebo nebezpečného množstva chemicky nestálych faktorov na pracovisku alebo vtedy, ak to charakter práce neumožňuje,

b) vylúčiť na pracovisku zdroje vznietenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch, alebo nepriaznivé podmienky, ktoré by mohli zapríčiniť, že chemicky nestále faktory alebo ich zmesi vyvolajú škodlivé fyzikálne účinky, a

c) zmierniť škodlivé účinky na bezpečnosť a zdravie zamestnancov v prípade požiaru alebo výbuchu spôsobeného vznietením horľavých látok alebo zmierniť škodlivé fyzikálne účinky vyvolané chemicky nestálymi látkami alebo zmesami látok.

(8) Pracovné prostriedky a ochranné systémy na pracovisku s nebezpečenstvom výbuchu musia spĺňať požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.10) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočnú kontrolu pracoviska, vybavenia a strojného zariadenia, opatrení na zabránenie výbuchu a systému záchranných prác.

§ 7

Opatrenia pri haváriách a mimoriadnych situáciách

(1) Zamestnávateľ je povinný vypracovať na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov havarijný plán na vykonanie primeraných opatrení pre prípad vzniku havárie a mimoriadnej situácie (ďalej len „udalosť“) bez toho, aby boli dotknuté všeobecné povinnosti ustanovené osobitným predpisom.11) Tieto opatrenia zahŕňajú odborný výcvik opakovaný v pravidelných intervaloch a zabezpečenie primeraného vybavenia prvej pomoci.

(2) V prípade vzniku udalosti je zamestnávateľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zmiernenie jej následkov, o týchto opatreniach informovať zamestnancov a bezodkladne vykonať primerané nápravné opatrenia.

(3) V zasiahnutom priestore môžu dočasne pracovať iba tí zamestnanci, ktorí sú určení na vykonanie opráv a inej nevyhnutnej práce. Takýmto zamestnancom je zamestnávateľ povinný poskytnúť primerané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov a na ochranu celého tela,12) ktoré musia používať až do odstránenia príčin a následkov udalosti.

(4) Zamestnávateľ bez toho, aby boli dotknuté povinnosti ustanovené osobitným predpisom,11) je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie varovných a iných komunikačných systémov potrebných na signalizovanie zvýšeného rizika, aby bolo možné bezodkladne začať odstraňovať následky udalosti, poskytovať pomoc a začať záchranné práce a únikové práce, ak sú potrebné.

(5) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostupnosť informácií o opatreniach pre prípad udalosti; prístup k týmto informáciám musia mať vnútorné aj vonkajšie havarijné a záchranné služby.

(6) Informácie podľa odseku 5 musia obsahovať

a) včasné upozornenie na príslušné nebezpečenstvá pri práci, spôsob identifikácie nebezpečenstva, preventívne opatrenia a postupy, aby záchranné služby mohli pripraviť vlastné postupy a preventívne opatrenia, a

b) všetky dostupné informácie týkajúce sa špecifických nebezpečenstiev, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v čase udalosti, a informácie o pripravených postupoch.

§ 8

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí

(1) Miestnosť, v ktorej sa skladujú toxické látky a zmesi alebo veľmi toxické látky a zmesi,3) musí byť uzamknutá, zabezpečená proti vlámaniu a nesmú sa v nej skladovať

a) humánne lieky, veterinárne lieky a liečivá,15)

b) omamné látky, psychotropné látky a prípravky,16)

c) potraviny,17)

d) krmivá,18)

e) výbušniny19) a

f) horľavé látky.19)

(2) Veľmi toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti s inými látkami a zmesami, ktoré nie sú toxické, okrem látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), len za predpokladu, že sú uložené v uzamknutej schránke určenej výhradne na skladovanie veľmi toxických látok a zmesí. S toxickými látkami a zmesami sa môžu veľmi toxické látky a zmesi skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena, ak taký spôsob skladovania schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva.21)

(3) Toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke s látkami alebo zmesami, ktoré nie sú toxické, okrem látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena.

(4) Toxické látky a zmesi a veľmi toxické látky a zmesi umiestnené v cisternách, v obdobných veľkokapacitných kontajneroch alebo v obaloch možno skladovať v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, proti škodlivému pôsobeniu týchto látok a zmesí na okolie a proti vniknutiu nepovolaných osôb do týchto priestorov.

(5) Veľmi toxické látky a zmesi možno vydávať zo skladu len na žiadanku podpísanú zamestnancom, ktorý riadi práce s veľmi toxickými látkami a zmesami. Nepoužité veľmi toxické látky a zmesi sa musia po ukončení pracovnej zmeny vrátiť do skladu. Množstvo veľmi toxických látok a zmesí sa musí evidovať spôsobom, ktorý zaručí spoľahlivú evidenciu záznamov o každom príjme a výdaji týchto látok a zmesí.

§ 9

Zákaz niektorých činností s vybranými chemickými faktormi

(1) Na predchádzanie riziku zamestnancov z expozície vybraným chemickým faktorom a z pracovných činností súvisiacich s takýmito faktormi je zakázaná výroba a používanie vybraných chemických faktorov na účely uvedené v prílohe č. 3.

(2) Výnimku z ustanovenia odseku 1 môže povoliť príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu22) na základe žiadosti zamestnávateľa, ak ide o

a) použitie výhradne na účely vedeckého výskumu a testovania vrátane analýz,

b) činnosti zamerané na vylúčenie chemických faktorov prítomných vo forme vedľajších produktov alebo odpadových produktov,

c) výrobu vybraných chemických faktorov podľa odseku 1 ako medziproduktu a na takéto použitie.

(3) Výroba a použitie chemických faktorov ako medziproduktov v prípadoch ustanovených v odseku 2 sa musí uskutočniť v samostatnom uzatvorenom systéme, z ktorého možno takéto chemické faktory odoberať iba v miere nevyhnutnej na monitorovanie výrobného procesu alebo na údržbu tohto systému.

(4) Žiadosť o výnimku obsahuje

a) odôvodnenie žiadosti,

b) množstvo chemického faktora, ktorý sa ročne použije,

c) opis navrhovaných pracovných činností, pracovných postupov, pracovných procesov alebo chemických reakcií,

d) predpokladaný počet zamestnancov pri výkone tejto činnosti,

e) návrh preventívnych opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a

f) prijaté technické a organizačné opatrenia na predchádzanie expozícii zamestnancov vybraným chemickým faktorom.

§ 10

Informovanie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci23) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,24)

a) údaje získané z posúdenia rizík podľa § 4 a ďalšie informácie vždy vtedy, ak nastali na pracovisku zmeny, ktoré vedú k zmene týchto údajov,

b) informácie o

1. kolektívnych preventívnych opatreniach vykonaných alebo navrhnutých na predchádzanie expozícii alebo zníženie expozície chemickým faktorom,

2. individuálnych opatreniach vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré musia používať,

3. opatreniach v prípade nepredvídanej udalosti,

4. výsledkoch meraní nebezpečných chemických faktorov v pracovnom ovzduší a v biologickom materiáli vo vzťahu k najvyššie prípustným expozičným limitom a biologickým medzným hodnotám,

5. výskyte chorôb z povolania na pracovisku a ich príčinách,

6. možnostiach zabezpečenia zdravotného dohľadu,

7. určených postupoch práce a spôsoboch správania sa, ktoré musia zamestnanci dodržiavať v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných zamestnancov na pracovisku,

c) prístup ku kartám bezpečnostných údajov, ktoré poskytuje dodávateľ chemických látok alebo zmesí podľa osobitného predpisu,4)

d) prístup k záznamom o expozícii.

(2) Informácie podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný poskytovať primerane k výsledku posúdenia rizík podľa § 4 a s prihliadnutím na vykonávanú prácu individuálne formou inštruktáží, poučení a pokynov; kolektívne formou školení, kurzov a praktického výcviku.

(3) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom informácie podľa odseku 1 pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne.

(4) Ak prepravné obaly a potrubia s nebezpečnými chemickými faktormi používané na pracovisku nie sú označené v súlade s osobitnými predpismi,25) zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ich označenie tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom.

§ 11

Prevádzkový poriadok

Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi podľa § 2 písm. b), ktorý obsahuje

a) posudok o riziku (§ 4 ods. 3),

b) údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory,

c) bezpečné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné činnosti vrátane postupov údržby, bezpečnej manipulácie, skladovania a prepravy v rámci pracoviska a zneškodňovania odpadov s obsahom nebezpečných chemických faktorov,

d) ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznieteniu alebo výbuchu (§ 5 a 6),

e) havarijný plán (§ 7 ods. 1),

f) pokyny a vybavenie pre prvú pomoc,

g) spôsob a frekvenciu školení zamestnancov.

§ 12

Zdravotný dohľad

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad podľa osobitného predpisu25b) pre zamestnancov pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii chemickým faktorom, ak na základe posúdenia rizík podľa § 4 zistí riziko pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.25c)

(2) Zdravotný dohľad sa musí zabezpečiť pred expozíciou a v pravidelných intervaloch počas expozície tak, aby bolo možné jeho výsledky zohľadniť pri uplatňovaní ochranných a preventívnych opatrení.

(3) Zdravotný dohľad je primeraný, ak

a) expozíciu zamestnanca nebezpečnému chemickému faktoru možno dať do príčinnej súvislosti so zisteným ochorením alebo škodlivým účinkom na zdravie,

b) je pravdepodobné, že ochorenie alebo škodlivý účinok na zdravie sa môže vyskytnúť za určitých pracovných podmienok,

c) vyšetrovacia technika predstavuje malé riziko pre zamestnancov,

d) existujú štandardné vyšetrovacie metódy na zisťovanie príznakov ochorení alebo škodlivých účinkov na zdravie.

(4) Ak ide o prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, pre ktoré je ustanovená záväzná biologická medzná hodnota (§ 3 ods. 2), zdravotný dohľad sa musí vykonať v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2. Zamestnávateľ je povinný o tejto požiadavke informovať zamestnancov pred ich zaradením na prácu spojenú s expozíciou takýmto nebezpečným chemickým faktorom.

(5) Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný osobný zdravotný záznam a záznam o expozícii. Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii musia obsahovať súhrn výsledkov vykonanej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, všetkých reprezentatívnych údajov o expozícii, biologického monitorovania a skutočností dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

(6) Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii sa musia viesť a uchovávať 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície nebezpečným chemickým faktorom. Údaje z týchto záznamov sa musia sprístupňovať na požiadanie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

(7) Po ukončení činnosti je zamestnávateľ povinný zdravotné záznamy a záznamy o expozícii odovzdať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

(8) Ak sa na základe zdravotného dohľadu zistí u zamestnanca ochorenie alebo škodlivé zdravotné účinky, ktoré lekár vykonávajúci zdravotný dohľad považuje za následok expozície nebezpečnému chemickému faktoru, alebo ak sa zistí prekročenie záväznej biologickej medznej hodnoty, lekár vykonávajúci zdravotný dohľad musí zamestnanca informovať o výsledkoch vrátane odporúčania týkajúceho sa zdravotného dohľadu, ktorému by sa mal zamestnanec podrobiť po skončení práce v riziku expozície nebezpečnému chemickému faktoru.

(9) Na základe zistenia podľa odseku 8 je zamestnávateľ povinný

a) vykonať revíziu posúdenia rizika podľa § 4,

b) vykonať revíziu opatrení prijatých podľa § 5 a 6 s cieľom vylúčiť alebo znížiť riziká,

c) zohľadniť odporúčanie lekára vykonávajúceho zdravotný dohľad alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva pri uplatňovaní akýchkoľvek ochranných a preventívnych opatrení vrátane možnosti preložiť zamestnanca na inú prácu, pri ktorej nie je riziko ďalšej expozície,

d) zabezpečiť zdravotný dohľad u všetkých zamestnancov, ktorí boli podobne exponovaní.

(10) V prípadoch ustanovených v odseku 8 lekár vykonávajúci zdravotný dohľad môže navrhnúť, aby sa exponovaní zamestnanci podrobili lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak ju už nenariadil príslušný orgán verejného zdravotníctva.

§ 13

Konzultácie a účasť zamestnancov

Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v riziku expozície chemickým faktorom sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.26)

§ 13a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2018

V období od 1. mája 2018 do 30. septembra 2020 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov platia hodnoty najvyššie prípustných expozičných limitov plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 1 prvom bode tabuľke č. 1a.

§ 13b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. októbra 2020

V období od 1. októbra 2020 do 21. augusta 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov platia hodnoty najvyššie prípustných expozičných limitov plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.

§ 14

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 1

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)

Por. čísloChemická látkaCAS1)NPEL2)Poznámka
priemerný3)krátkodobý4)
ppm5)mg · m-3 6)ppmmg · m-3
1.Acetaldehyd(etanál)75-07-05091---
2.Acetanhydrid(anhydrid kyseliny octovej)108-24-7521---
3.Acetón7)(propanón)67-64-15001210---
4.Acetonitril(etánnitril, nitril kyseliny etánovej, metylkyanid)75-05-84070--K8)
5.Akroleín(akrylaldehyd, prop-2-enal)107-02-80,020,050,050,12-
6.Aldrin309-00-2-0,25--K
7.Alylalkohol(prop-2-én-1-ol)107-18-624,8512,1K
8.2-Aminoetanol141-43-512,537,6K
9.2-Aminopyridín504-29-00,52---
10.Amitrol61-82-5-0,2---
11.Amoniak7664-41-720145036-
12.Amylalkohol (pentanol) - izoméry30899-19-5207380292-
13.Anilín7)62-53-327,74519,35K
14.Antimón a jeho anorganické zlúčeniny (ako Sb)7440-36-0-0,5---
15.Antimonovodík7803-52-30,050,3---
16.ANTU(α-naftyltiourea)86-88-4-0,3---
17.Azid sodný26628-22-8-0,1-0,3K
18.Báriumzlúčeniny rozpustné (ako Ba)7440-39-3-0,5---
19.1,4-Benzochinón(chinón, p-benzochinón)106-51-40,10,4--S9)
20.Bifenyl92-52-40,161--K
21.Bisfenol A(4,4´-izopropylidéndifenol)inhalovateľná frakcia10)80-05-7-2---
22.Bróm7726-95-60,10,7---
23.Brómetán(etylbromid)74-96-4-890---
24.Brómmetán(metylbromid)74-83-914--K
25.Brómchlórmetán74-97-52001100--K
26.Bromovodík10035-10-6--26,7-
27.Butanón(etylmetylketón)78-93-3200600300900-
28.Butántiol109-79-50,51,913,8-
29.2-Butoxyetanol(butylglykol)111-76-2209850246K
30.2-Butoxyetyl-acetát(butylglykol-acetát)112-07-22013350333K
31.Butylacetáty
n-Butylacetát123-86-450241150723-
sek-Butylacetát105-46-450241150723-
izo-Butylacetát110-19-050241150723-
terc-Butylacetát540-88-5100500150700-
32.n-Butylakrylát141-32-32111053S
33.Butylalkoholy(butanoly)
n-Butanol7)71-36-3100310---
sek-Butanol78-92-2100310---
izo-Butanol78-83-1100310---
terc-Butanol75-65-0206280250-
34.Butyldiglykol2-(2-butoxyetoxy)etanol112-34-51067,515101,2-
35.p-terc-Butylfenol (ptBP)7)98-54-40,080,5---
36.terc-Butyl-metyl-éter1634-04-450183,5100367-
37.4-terc-Butyltoluén(p-terc-butyltoluén)98-51-11060---
38.but-2-ín-1,4-diol(butynediol)110-65-6-0,5---
39.Cínzlúčeniny anorganické (ako Sn)7440-31-5-2-4-
40.Cínzlúčeniny organické (ako Sn)7440-31-5-0,1-0,2K
41.Cyklohexán110-82-7200700---
42.Cyklohexanol108-93-050210--K
43.Cyklohexanón108-94-110412082K
44.Cyklohexén110-83-83001000---
45.Cyklohexylamín(cyklohexánamín)108-91-85201040-
46.DDT(dichlórdifenyltrichlóretán)50-29-3-1-8K
47.Desflurán57041-67-5107020140-
48.Diacetyl(butándión)431-03-80,020,070,10,36-
49.Dibenzoyldioxidán(dibenzoylperoxid)94-36-0-5---
50.Diborán19287-45-70,10,1---
51.Dibutylftalát84-74-2-3-5-
52.Dieldrin60-57-1-0,25--K
53.Dietylamín109-89-75151030-
54.2-Dietylamínoetanol100-37-8524--K
55.Dietylénglykol(2,2´-oxydietanol)111-46-610442090-
56.Dietylénglykoldimetyléter111-96-65281056K
57.Dietyléter60-29-7100308200616-
58.Di-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)117-81-7-3-5-
59.Difenyléter101-84-817214-
60.1,2-Dichlórbenzén(o-dichlórbenzén)95-50-12012250306K
61.1,4-Dichlórbenzén(p-dichlórbenzén)106-46-72121060K
62.Dichlórdietyléter111-44-41059--K
63.1,1-Dichlóretán75-34-3100412--K
64.1,2-Dichlóretén(1,2-dichlóretylén)540-59-02008002501010-
65.Dichlórmetán7)(metylénchlorid)75-09-2100353200706K
66.Dichlórvos(2,2-dichlórvinyl-dimetyl fosfát)62-73-70,111--K
67.N,N-Dimetylacetamid127-19-510362072K
68.Dimetylamín124-40-323,859,4-
69.N,N-Dimetylanilín121-69-75251050K
70.1,3-Dimetylbutylacetát108-84-950300---
71.Dimetyléter115-10-610001920---
72.N,N-Dimetylformamid7)68-12-25151030K
73.2,2-Dimetylpropán(neopentán)463-82-110003000---
74.Dinitrobenzén(všetky izoméry)25154-54-50,151--K
75.1,4-Dioxán123-91-12073---
76.Endrin72-20-8-0,1--K
77.Enflurán13838-16-9108020150-
78.Etántiol(etylmerkaptán)75-08-10,51,31,02,6-
79.2-Etoxyetanol7)(etylglykol)110-80-528--K
80.2-Etoxyetyl-acetát7)(etylglykol-acetát)111-15-9211--K
81.Etylacetát(octan etylový)141-78-62007344001468-
82.Etylakrylát140-88-55211042S
83.Etylalkohol(etanol)64-17-550096010001920-
84.Etylamín(etánamín)75-04-759,4---
85.Etylbenzén7)100-41-4100442200884K
86.Etyléndiamín(etán-1,2-diamín)107-15-31025--S
87.Etylénglykol(etán-1,2-diol)Etylénglykol-dinitrát(nitroglykol-dinitrát etylénglykolu)107-21-1205240104K
88.628-96-60,050,320,10,6K
89.Etylénchlórhydrín(2-chlóretanol)107-07-313,3--K
90.Etylformiát(mravčan etylový)109-94-4100310--K
91.2-etylhexán-1-ol(2-etyl-1-hexanol)104-76-715,4---
92.Fenol1)108-95-228416K
93.p-Fenyléndiamín(benzén-1,2-diamín)106-50-3-0,1--S
94.Fluór7782-41-41,01,5823,16-
95.2-Fenylpropán7)(izopropylbenzén, kumén)98-82-8105050250K
96.2-Fenylpropén98-83-950246100492-
97.Fluorid sírový2551-62-410006100---
98.Fluoridy - anorganické(ako F)-2,5---
99.Fluórovodík, kyselina fluorovodíková7)(ako F)7664-39-31,81,532,5-
100.Fosfor - žltý, biely12185-10-3-0,05-0,1-
101.Fosforovodík(fosfín)7803-51-20,10,140,20,28-
102.Fosgén(chlorid karbonylu)75-44-50,020,080,10,4-
103.Freóny
Trichlórfluormetán(freón 11)75-69-450030007504500-
Dichlórdifluórmetán(freón 12)75-71-81000410012505100-
Trifluórbrómmetán(freón 13B1)75-63-810006200---
Dichlórfluórmetán(freón 21)75-43-410432086-
Monochlórdifluórmetán (chlórdifluórmetán, freón 22)75-45-610003600---
1,2-Dichlór-1,1,2,2-tetrafluóretán(freón 114)76-14-21000710012508890-
1,1,1,2-Tetrachlór-2,2-difluóretán(freón 112a)76-11-920017004003400-
1,1,2,2-Tetrachlór-1,2-difluóretán(freón 112)76-12-020017004003400-
104.Ftalanhydrid(anhydrid kyseliny ftalovej)85-44-9-1--S
105.Furfural(furán-2-karbaldehyd)98-01-127,9--K
106.Furfurylalkohol(furán-2-ylmetanol)98-00-01041--K
107.Gáfor(bornán-2-ón)76-22-2213426-
108.Glutaraldehyd (pentándiál)111-30-80,050,20,050,2S
109.Glycerín56-81-5-10---
110.Guma, komponenty:9006-04-6
Ditiokarbamáty (dietylditiokarbamát)148-18-5-2,0--S
p-Fenylendiamínové zlúčeniny (PPD)106-50-3-0,1--S
Tiazoly (merkaptobenztiazol)49-30-4-4,0--S
Tiuramy (tetrametyltiuram-disulfid)137-26-8-1,0--S
111.Halotan7)(2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán)151-67-75401080-
112.Heptachlór76-44-8-0,05-0,4K
113.n-Heptán142-82-55002085---
114.Heptán-2-ón(metylpentylketón)110-43-050238100475K
115.Heptán-3-ón(etylbutylketón)106-35-42095---
116.Hexachlór-1,3-butadién87-68-30,020,21--K
117.Hexachlóretán67-72-119,8219,6K
118.Hexachlórcyklohexán, HCH(izoméry α a β)319-84-6 319-85-7-0,5-4K
119.Hexánvšetky izoméry okrem n-hexánu500180010003600-
120.n-Hexán7)110-54-3207240140-
121.2-Hexanón7)(metyl-n-butylketón)591-78-6521---
122.Hexón7)(izobutylmetylketón)108-10-1208340166K
123.Hliník7)kovový, oxid hlinitý, hydroxid hlinitýinhalovateľná frakcia10) - prachrespirabilná frakcia11) - prach7429-90-51344-28-121645-51-2--41,5-----
124.Hliník, alkylzlúčeniny-2---
125.Hliník, rozpustné soli-2---
126.Hydrid lítny inhalovateľná frakcia10)7580-67-8---0,02-
127.Hydrochinón(benzén-1,4-diol)123-31-9-2--K
128.Hydroxid sodný1310-73-2-2---
129.Hydroxid vápenatý respirabilná frakcia11)1305-62-0-1-4-
130.Chlór7782-50-5--0,51,5-
131.Chlóracetaldehyd107-20-013--K
132.Chlórbenzén7)108-90-75231570-
133.Chloroprén(2-chlórbuta-1,3-dién)126-99-8518--K
134.Chlóretán75-00-3100268---
135.Chlórmetán(metylchlorid)74-87-32042---
136.Chlorid fosforečný10026-13-8-1---
137.Chloroform(trichlórmetán)67-66-3210--K
138.3-Chlórpropén(alylchlorid)107-05-113--K
139.Chlorovodík7647-01-0581015-
140.Chróm anorganické zlúčeniny chrómu (II) a (III) - nerozpustné (ako Cr)7440-47-3-2---
141.Izoamylalkohol123-51-35181037-
142.Izoflurán26675-46-7108020150-
143.Izokyanáty
Hexametylén-1,6-diizokyanát (HDI)822-06-00,0050,035--S
4,4'-Metyléndifenylizokyanát (MDI)101-68-80,0020,03--S
Metylizokyanát (MIC)624-83-9--0,02--
Toluén-2,4-diizokyanát (TDI)584-84-90,0020,014--S
Trimetylhexametylén-diizokyanát28679-16-50,0020,017--S
144.Izopropylalkohol(propán-2-ol)67-63-02005004001000-
145.Izopropylamín(propán-2-amín)75-31-05121024-
146.Jód7553-56-20,11,10,11,1-
147.Kaprolaktám(prach, pary)105-60-2-10-40-
148.Karbid kremíka(bez obsahu vlákien)respirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)409-21-2--1,54-----
149.Ketén463-51-40,50,9---
150.Kobalt a jeho zlúčeniny7) (ako Co)7440-48-4-0,05--S
151.Krezol (metylfenoly)o-Krezolm-Krezolp-Krezol1319-77-395-48-7108-39-4106-44-5522--K
152.Kyánamid (karbamonitril)420-04-20,581--K
153.Kyanid draselný (ako kyanid)151-50-8-1-5K
154.Kyanid sodný (ako kyanid)143-33-9-1-5K
155.Kyanidy (ako CN) inhalovateľná frakcia10)-1-5K
156.Kyanovodík (ako kyanid)(kyselina kyanovodíková)74-90-80,914,55K
157.Kyselina akrylová(kyselina prop-2-énová)79-10-710292059NPEL krátkodobý je vo vzťahu k referenčnému času jednej minúty
158.Kyselina dusičná7697-37-2--12,6-
159.Kyselina mravčia(kyselina metánová)64-18-659---
160.Kyselina octová(kyselina etánová)64-19-710252050-
161.Kyselina fosforečná7664-38-2-1-2-
162.Kyselina pikrová(2,4,6-trinitrofenol)88-89-1-0,1--K, S
163.Kyselina propánová(kyselina propiónová)79-09-410312062-
164.Kyselina sírová (hmla)7664-93-9-0,05---
165.Kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)144-62-7-1---
166.Lakový benzín12)50300100600
167.Lindán7)(hexachlórcyklohexán izomér)58-89-9-0,1--K
168.Maleínanhydrid(anhydrid kyseliny maleínovej)108-31-60,10,41--S
169.Mangán a jeho anorganické zlúčeniny (ako mangán)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7439-96-5--0,20,05-----
170.Meď a jej anorganické zlúčeniny (ako Cu)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11) a dymy7440-50-8--10,2-----
171.2-Metoxyetanol(metylglykol)109-86-41---K
172.2-(2-metoxyetoxy) etanol111-77-31050,1--K
173.2-Metoxyetylacetát(metylglykol acetát)110-49-61---K
174.2-Metoxymetyl-etoxypropanol(dipropylén glykol mono-metyléter)34590-94-850308--K
175.1-Metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)107-98-2100375150568K
176.2-Metoxypropán-1-ol(propylénglykol 2-metyléter)1589-47-5519--K
177.2-Metoxypropán-2-yl acetát (propylénglykol 1-metyléter 2-acetát)108-65-650275100550K
178.2-Metoxypropylacetát(propylénglykol 2-metyléter-1-acetát)70657-70-42011040220K
179.Metylacetát(octan metylový)79-20-9100310250770-
180.Metylalkohol7)(metanol)67-56-1200260--K
181.Metylacetylén(metyletín)74-99-710001650---
182.Metylakrylát96-33-35181036-
183.Metylamín(metánamín)74-89-51013---
184.N-metylanilín100-61-80,52,214,4K
185.4-Metylanilín106-49-014,4628,92K
186.Metylbután(izopentán)78-78-410003000---
187.1-Metylbutylacetát(amylacetát)626-38-050270100540-
188.Metylcyklohexán108-87-22008104001620-
189.Metylcyklohexanol(všetky izoméry)25639-42-350235---
190.2-Metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)534-52-1-0,2--K
191.Metylester kyseliny mravčej(metylformiát)107-31-350125100250K
192.5-Metylhexán-2-ón(metylizoamylketón)110-12-32095---
193.5-Metyl-3-heptanón541-85-5105320107-
194.Metyljodid(jódmetán)74-88-40,32---
195.Metyl-merkaptán(metántiol)74-93-10,511--
196.Metylmetakrylát(metyl 2-etylpropenoát)80-62-650-100-S
197.4-Metylpentán-2-ón(izobutylmetylketón, hexón)108-10-1208350208-
198.N-Metyl-2-pyrolidon872-50-410402080K
199.Metylstyrén (vinyltoluén)- všetky izoméry25013-15-4100490200980-
200.Mevinfos(metyl 3­-(dimetoxyfosfonyloxy)-but-2-enoát)7786-34-70,010,093--K
201.Molybdén a jeho zlúčeniny rozpustné(ako Mo)7439-98-7-5---
202.Molybdén a jeho zlúčeniny nerozpustné (ako Mo)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7439-98-7--105-----
203.Morfolín110-91-810362072-
204.Naftalén91-20-310501580K
205.Nikotín54-11-5-0,5-1,5K
206.Nitrobenzén7)98-95-30,21,0--K
207.Nitroetán79-24-32062100312K
208.Nitroglycerín(glyceroltrinitrát)55-63-00,010,0950,020,19K
209.Nitrotoluén2-Nitrotoluén3-Nitrotoluén4-Nitrotoluén1321-12-688-72-299-08-199-99-016211K
210.Nonány1508002001100-
211.Oktány2009003001400-
212.Oleje minerálne13)kvapalný aerosól, dymy51153-
213.Olovo a jeho anorganické zlúčeniny7), 14) (ako Pb)respirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)7439-92-1--0,150,5-----
214.Olovo a jeho organické zlúčeniny-0,05---
Tetraetylolovo7) (ako Pb)78-00-2-0,05-0,2K
Tetrametylolovo7) (ako Pb)75-74-1-0,05-0,2K
215.Ortuť a bivalentné anorganické zlúčeniny, vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého7),15)(ako Hg)7439-97-6-0,1---
216.Ortuť- organické zlúčeniny(ako Hg)-0,01--K, S
217.Oxid dusičitý (NO2)16)10102-44-00,50,9611,91-
218.Oxid dusnatý (NO)16)10102-43-922,5---
219.Oxid dusný (N2O)10024-97-2100183---
220.Oxid fosforečný1314-56-3-1-5-
221.Oxid horečnatýrespirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)1309-48-4--410-----
222.Oxid chloričitý (chlórdioxid)10049-04-40,10,3---
223.Oxid osmičelý20816-12-00,00020,0021---
224.Oxid sírový7446-11-9-1---
225.Oxid siričitý7446-09-50,51,312,7-
226.Oxid titaničitý13463-67-7-5---
227.Oxid uhličitý124-38-950009000---
228.Oxid uhoľnatý7),16)630-08-02023100117-
229.Oxid vanadičný7)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)1314-62-1--0,20,05-----
230.Oxid vápenatýrespirabilná frakcia11)1305-78-8-1-4-
231.Oxid zinočnatý, dymyrespirabilná frakcia11)1314-13-2-1-1-
232.Oxidy železa, dymy (ako Fe)respirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)1345-25-11309-37-1--1,54-----
233.Ozón10028-15-60,10,20,20,4-
234.Paraquatdichlorid(paraquat)1910-42-5-0,1--K
235.Parafín, dymy8002-74-2-2-6-
236.Paratión7)(O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)56-38-2-0,1--K
237.Pentaboran19624-22-70,0050,0130,0150,039-
238.Pentakarbonyl železa13463-40-60,10,81---
239.Pentán109-66-010003000---
240.Pentylacetát(všetky izoméry)628-63-7625-16-1620-11-1123-92-250505050270270270270100100100100540540540540-
241.Peroxid vodíka7722-84-111,422,8-
242.Piperazín110-85-0-0,1-0,3-
243.Platina - kovová7440-06-4-1---
244.Platina - zlúčeniny rozpustné (ako Pt)-0,001-0,002S
245.Polyetylénglykol25322-68-3-1000---
246.Polychlórované bifenyly(PCB)-0,1--K
247.Propylacetát(octan propylový)109-60-4100400200800-
248.Pyretrum(vyčistený od citlivých laktónov)8003-34-7-1---
249.Pyridín110-86-1515---
250.Rezorcinol (benzén-1,3-diol)108-46-31045--K
251.Selén a jeho anorganické zlúčeniny(ako Se)7782-49-2-0,1---
252.Selenovodík7783-07-50,020,070,050,17-
253.Sevoflurán28523-86-6108020170-
254.Silikóninhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7440-21-3--104-----
255.Síran (sulfát) bárnatýinhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7727-43-7--41,5-----
256.Síran vápenatýinhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)(anhydrid,dihydrát,sádra)7778-18-9 7778-18-910101-41-413397-24-5--41,5-----
257.Sírovodík(sulfán)7783-06-4571014-
258.Striebrokovovérozpustné zlúčeniny(ako Ag)7440-22-4--0,10,01-----
259.Styrén1)100-42-5209050200-
260.Sulfid (sírnik) fosforečný1314-80-3-1---
261.Sulfid uhličitý7)(sírouhlík)75-15-0515--K
262.Sulfidy(suma dimetyldisulfid, dimetylsulfid, metylmerkaptán)1----
263.Sulfotep3689-24-5-0,1-0,2K
264.Tálium a jeho rozpustné zlúčeniny(ako Tl)7440-28-0-0,1---
265.Tantalinhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7440-25-7--41,5-----
266.Telúr a jeho zlúčeniny(ako Te)13494-80-9-0,1---
267.Terfenyl, hydrogenovaný61788-32-7219548-
268.Terpentín(terpentínový olej)8006-64-2100560150850S
269.Tetraetoxysilán78-10-4544---
270.Tetrahydrofurán7)109-99-950150100300K
271.1,1,2,2-Tetrachlóretán79-34-517214K
272.Tetrachlóretylén7)(tetrachlóretén, perchlóretylén)127-18-42013840275K
273.Tetrachlórmetán7)(chlorid uhličitý)56-23-516,4532K
274.Tetranitrometán509-14-8-10---
275.Toluén7)108-88-350192100384K
276.Trietylamín121-44-828,4312,6K
277.1,2,4-Trichlórbenzén120-82-1215538K
278.1,1,1-Trichlóretán7)(metylchloroform)71-55-61005552001100-
279.1,1,2-Trichlóretán79-00-5105520110K
280.Trichlorid-oxid fosforečný (chlorid fosforylu)10025-87-30,010,0640,020,12-
281.Triglycidyl-izokyanuarát-0,1---
282.Trimellitan hydrid552-30-7-0,04--S
283.Trimetylamín75-50-324,9512,5-
284.Trimetylbenzén (mezitylén)všetky izoméry526-73-895-63-6108-67-820100---
285.2,4,6-TrinitrotoluénTNT (a izoméry v technických zmesiach)118-96-70,0110,10,0220,2K
286.Vinylacetát(octan vinylový)108-05-4517,61035,2-
287.Vinylidénchlorid(1,1-dichlóretén, dichlóretylén)75-35-428520-
288.Výfukové plyny16), 17)ako CO ako NO2630-08-0 10102-44-020 0,523 0,96100 1117 1,91- -
289.Wolfrámnerozpustné zlúčeninyrozpustné zlúčeniny7440-33-7--51-----
290.Xylén, zmiešané izoméry7)1330-20-750221100442K
291.o-Xylén95-47-650221100442K
292.m-Xylén108-38-350221100442K
293.p-Xylén106-42-350221100442K
294.Zinok a jeho anorganickézlúčeninyrespirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)7440-66-6--0,12-----
295.Zirkón a jeho zlúčeniny (ako Zr)7440-1---

Tabuľka č. 2

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL), ktoré majú ustanovené prechodné obdobie pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov podľa § 13b

Por. čísloChemická látkaCAS1)NPEL2)Poznámka
priemerný3)krátkodobý4)
ppm5)mg · m-3 6)ppmmg · m-3
1.Oxid dusičitý (NO2)16)10102-44-024--NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
2.Oxid dusnatý (NO)16)10102-43-92530--NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
3.Oxid uhoľnatý16)630-08-030356070NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
4.Výfukové plyny16), 17) ako CO
ako NO2
630-08-0
10102-44-0
20
1
25
2
-
-
-
-
NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov

Tabuľka č. 3

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom18)

FaktorNPELr – pre respirabilnú frakciu19) (mg · m-3)NPELc – pre celkovú koncentráciu20) (mg · m-3)
Fr21) = 100 %
1. Kremeň22)0,1 (TSH)23)
2. Kristobalit22)0,1 -
3. Tridymit22)0,1 -
4. Gama-oxid hlinitý22)0,1 -
Fr ≤ 5 % Fr > 5 %24)
5. Dinas2 10:Fr10
6. Grafit2 10:Fr10
7. Čierne uhlie2 10:Fr10
8. Koks2 10:Fr10
9. Sľuda2 10:Fr10
10. Talok bez obsahu respirabilných vlákien2 10:Fr10
11. Kaolín2 10:Fr10
12. Ostatné kremičitany (okrem azbestu)2 10:Fr10
13. Šamot2 10:Fr10
14. Zlievarenské pevné aerosóly2 10:Fr10
15. Horninové pevné aerosóly2 10:Fr10

Tabuľka č. 4

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

FaktorNPELc20) (mg · m-3)
1. Oxid kremičitý, amorfný (tepelné a mokré procesy, nevypálená infuzóriová hlinka, kremelina)4
2. Oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka)0,3 (NPELr)
3. Zváračské pevné aerosóly25)5
4. Bentonit6

Tabuľka č. 5

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

FaktorNPELc20) (mg · m-3)
1. Hnedé uhlie a lignit24)10
2. Vápenec, mramor24)10
3. Baryt24)10
4. Siderit24)10
5. Pevné aerosóly z umelého brusiva24) (karborundum, elektrit)10
6. Železo a jeho zliatiny26)6
7. Čadič tavený10
8. Pôdne pevné aerosóly10
9. Vysokopecná troska10
10. Oceliarska troska10
11. Popolček10
12. Škvara10
13. Magnezit10
14. Dolomit10
15. Kovové dentálne zliatiny10
16. Sadze (karcinogén kategórie 1A)2 (TSH)23)
17. Cement10
18. Inertný prach (častice nerozpustné vo vode, inde nezaradené)10

Tabuľka č. 6

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom

FaktorNPELc20) (mg · m-3)
1. Textilný pevný aerosól
bavlna2
ľan2
konope2
hodváb2
syntetické vlákna textilné4
sisal6
juta6
kapok6
2. Živočíšny pevný aerosól
perie4
vlna6
srsť6
ostatný živočíšny pevný aerosól6
3. Rastlinný pevný aerosól27)
múka4
cukor6
tabak4
čaj4
káva zelená2
korenie2
pevný aerosól obilný6
pevný aerosól z dreva
a) exotické dreviny1
b) ostatné dreviny8
c) dub, buk (karcinogén kategórie 1A)(TSH)23), 29)
ostatný rastlinný pevný aerosól6
4. Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom
z brúsenia a opracovania
a) fenolformaldehydových živíc5
b) PVC5
c) pneumatík3
d) sklolaminátov5
e) polyakrylátových živíc5
f) epoxidových živíc2
g) polyesterových živíc5
h) polyetylénu5
i) polypropylénu5
j) polymérnych materiálov5
k) polystyrénu5
l) papiera6
m) škrobu4

Tabuľka č. 7

Najvyššie prípustné expozičné limity pre minerálne vláknité pevné aerosóly

FaktorNPELc20)
početná koncentrácia počet respirabilných vlákien28) · cm-3hmotnostná koncentrácia mg · m-3
1. Azbest (karcinogén kategórie 1A)0,1 (TSH)23)-
2. Umelé minerálne vlákna (napríklad čadičové, sklenené, troskové)30)24
3. Ohňovzdorné keramické vlákna (karcinogén kategórie 1B)(TSH)23), 31)-

Vysvetlivky:

1) CAS číslo je medzinárodne ustanovené registračné číslo priradené príslušnému chemickému faktoru na účel presnej identifikácie chemickej látky, ak údaje boli publikované v odbornej literatúre.

2) Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) chemických faktorov vychádzajú zo záväzných a indikatívnych limitných hodnôt ustanovených a revidovaných na úrovni právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré zohľadňujú, ale ich neprekračujú (príloha č. 4). Ďalšie limity vychádzajú z národných limitov členských štátov Európskej únie, napríklad Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Sú odvodené z najnovších vedeckých údajov so zreteľom na ochranu zdravia a odporúčaných kritérií Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (SCOEL), zriadeného Európskou komisiou, pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník a faktory dosiahnuteľnosti.

Najvyššie prípustný expozičný limit pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej expozícii alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života.

NPEL pre chemické faktory sú ustanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.

3) NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

4) NPEL krátkodobý je ustanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným účinkom alebo iným neočakávaným účinkom (napríklad dráždivým, žieravým, narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť sebazáchovy) spôsobeným krátkodobými opakovanými vrcholovými expozíciami, ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním 8-hodinového priemerného limitu.

NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny (najviac štyrikrát za pracovnú zmenu a len pri látkach so systémovým účinkom).

NPEL krátkodobý nie je stropný limit ani nezávislý limit, je súčasťou 8-hodinového priemerného limitu. Pre chemické faktory, pre ktoré je ustanovený priemerný aj krátkodobý limit, musia byť dodržané obidve hodnoty. Pre chemické faktory s výraznými akútnymi dráždivými účinkami je ustanovený len krátkodobý NPEL, aby boli zohľadnené zdravotné účinky vznikajúce z krátkodobej expozície.

Pre niektoré látky s veľmi rýchlym nástupom toxických účinkov sa NPEL krátkodobý ustanovuje individuálne na kratší čas ako 15 minút; napríklad kyselina akrylová, u ktorej je NPEL krátkodobý ustanovený k referenčnému času jednej minúty vzhľadom na jej silné dráždivé účinky na exponovaných zamestnancov.

5) Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom sú ustanovené nezávisle od teploty a tlaku v ppm (parts per million objem vyjadrený počtom objemových častíc plynu v milióne objemových častíc vzduchu) a závisle od týchto premenných v mg · m-3 pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Prepočet mg · m-3 na ppm:

kde 24,1 = molárny objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 °C a 101,3 kPa.

6) Najvyššie prípustné expozičné limity pevných aerosólov sú uvedené v mg · m-3.

Najvyššie prípustné expozičné limity pre vláknitý aerosól sú uvedené počtom vlákien na cm3 (vl · cm-3) alebo v mg · m-3.

7) Pri kontrole expozície sa zohľadňuje biologické monitorovanie (biologické medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2).

8) K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly). Pri látkach významných prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní.

9) S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivelosti alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb nevzniknú alergické reakcie.

10) Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovený limit.

11) Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovený limit.

12) Lakový benzín

Toxicita (karcinogenita) závisí na obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, kumén). Limit je ustanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % (0,1 hmot. %).

13) Oleje minerálne

Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri meraní a hodnotení rizika.

14) Olovo je látka s kumulatívnymi a systémovými účinkami. Preto sa musí monitorovanie ovzdušia doplniť zdravotným dohľadom vrátane biologického monitorovania podľa § 12 a prílohy č. 2.

15) Ortuť je látka s vážnymi kumulatívnymi účinkami, preto je potrebné doplniť monitorovanie ovzdušia zdravotným dohľadom podľa § 12 a prílohy č. 2.

16) NPEL pre oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO) a oxid uhoľnatý (CO) majú prechodné obdobie do 21. augusta 2023, ktoré sa týka expozície zamestnancov pri podzemnej ťažbe a razení tunelov.

17) Osobitný limit je ustanovený pre oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusičitý (NO2), ktoré sa vyskytujú vo výfukových plynoch, na hodnotenie kombinovaných účinkov vrátane karcinogénnych. Tieto chemické faktory potom slúžia ako indikátory expozície, pričom za akceptovateľnú expozíciu sa považuje dodržanie oboch limitov.

Na hodnotenie expozície pevným aerosólom platia podobné zásady ako zásady uvedené vo vysvetlivkách pre chemické faktory s toxickým účinkom s týmito doplnkami:

18) Za fibrogénny sa považuje nerozpustný pevný aerosól vrátane kvapiek aerosólu, ktorý obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva. Ak je v aerosóle obsiahnutá fibrogénna zložka, musí sa stanoviť vždy jeho respirabilná frakcia a koncentrácia fibrogénnej zložky. Ak aerosól obsahuje menej než 1 % SiO2 a neobsahuje azbest, považuje sa za aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom.

19) Respirabilná frakcia je váhový podiel častíc pevného aerosólu ≤ 5 µm odobraného vo vzorke ovzdušia v dýchacej zóne zamestnanca. Spôsob a techniku odberu, stanovenie koncentrácie polietavého prachu v respirabilnej a inhalovateľnej frakcii v pracovnom ovzduší podľa prijatej Johannesburskej konvencie upravuje STN EN 481 Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu (83 3621) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Stratégiu merania, výber vhodného postupu a spracovanie výsledkov upravuje STN EN 482+A1 Pracovná expozícia. Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemických faktorov (83 3800) a STN EN 689+AC Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým faktorom. Stratégia skúšania zhody s limitnými hodnotami pracovnej expozície (83 3610) alebo iné obdobné technické špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

20) NPEL pre pevné aerosóly (prach) sa ustanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej (inhalovateľnej) koncentrácie pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako vyhovujúcu možno hodnotiť expozíciu len vtedy, ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný aerosól. Ak ide o zmes, musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi.

21) Fr je obsah fibrogénnej zložky v percentách v respirabilnej frakcii. Fibrogénna zložka – kremeň, kristobalit, tridymit, gama – oxid hlinitý.

22) Pri faktoroch v položkách 1 až 4 je 100 % fibrogénnej zložky.

23) Pre pevné aerosóly, ktoré sú zároveň klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategórie 1A a kategórie 1B, sa ustanovujú technické smerné hodnoty (TSH). Definíciu TSH ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Požiadavky na meranie a hodnotenie azbestu ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

24) Ak je obsah fibrogénnej zložky > 1 % v respirabilnej frakcii prachu sa vypočíta NPELr pre respirabilnú frakciu prachu podľa vzorca:

25) Platí pre pevné častice aerosólu. Zloženie zváracích dymov závisí najmä od zváraného materiálu, druhu a zloženia elektród, techniky zvárania. Tieto okolnosti sa musia brať do úvahy pri hodnotení expozície zváračským dymom.

26) Ak zliatiny železa obsahujú vyšší podiel kovov, pre ktoré sú ustanovené NPEL, posudzuje sa prašnosť podľa NPEL týchto kovov. NPEL je dodržaný, ak sú dodržané NPEL pre všetky kovy a NPEL pre zliatiny železa.

27) NPEL pre pevné aerosóly neprihliada na možné alergické účinky a na obsah mikroorganizmov v prachu.

28) Za respirabilné vlákno sa považuje častica, ktorá vyhovuje súčasne týmto všetkým podmienkam:

hrúbka vlákna < 3 μm

dĺžka vlákna ≥ 5 μm

pomer (dĺžka : hrúbka) 3 : 1

29) TSH pre prach z tvrdého dreva (dub, buk) ustanovuje v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

30) Pre umelé minerálne vlákna musia byť súčasne dodržané prípustné hodnoty početnej aj hmotnostnej koncentrácie.

31) TSH pre ohňovzdorné keramické vlákna ustanovuje v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

A. Výpočet NPEL pre zmesi chemických látok

Ak je v ovzduší prítomných niekoľko chemických látok, ktoré pôsobia na ten istý orgánový systém, predpokladá sa, že pôsobia aditívne (účinok sa sčíta).

Na hodnotenie výsledkov merania sa používa vzorec:

K1 až Kn sú namerané koncentrácie jednotlivých chemických látok v zmesi.

NPEL1 až NPELn sú ich najvyššie prípustné expozičné limity.

NPEL pre zmes chemických látok je dodržaný, ak výsledok je menší alebo sa rovná 1.

NPEL pre zmes chemických látok, ktorých účinky sa vzájomne potencujú (majú synergický účinok) nie je možné odvodiť z hodnôt NPEL pre jednotlivé chemické látky (synergické pôsobenie chemických látok pri rôznych cestách vstupu, napríklad alkohol s narkotickými látkami).

B. Výpočet NPEL zmesi aerosólov (prachov)

Stanoví sa výpočtom z NPEL jednotlivých aerosólov podľa vzorca:

kde

% x1 až xn = je hmotnostný podiel chemických látok 1 až n v percentách.

Príklad:

Zmes obsahuje 80 % bavlneného prachu s NPEL = 2 mg · m-3 a 20 % textilných syntetických vlákien NPEL = 4 mg · m-3,

potom

Ak sa hmotnostné koncentrácie nedajú spoľahlivo určiť, NPEL sa stanoví podľa hodnoty platnej pre chemickú látku s najnižšou NPEL.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

Biologické medzné hodnoty

Por. čísloFaktor v pracovnom ovzduší CASZisťovaný faktor v biologickom materiáliBiologická medzná hodnota1) BMHVyšetrovaný biologický materiál 2)Čas odberu vzorky3)
1.Acetón (67-64-1)Acetón80 mg · l-11378 μmol · l-153,36 mg · g-1 kreat.103,9 μmol·mmol-1 kreat.Mb
2.Anilín (62-53-3)Anilín (voľný)1 mg · l-111,2 μmol · l-10,70 mg · g-1 kreat.0,85 μmol·mmol-1 kreat.Mb, c
Anilín uvoľnený z väzby na hemoglobín100 mg · l-11079 nmol · l-1__Kb, c
3.n-Butylalkohol (71-36-3)n-butyl alkohol__2,0 mg · g-1 kreat.3,13 μmol·mmol-1 kreat.Md
__10,0 mg · g-1 kreat.15,34 μmol·mmol-1 kreat.Mb
4.p-terc-Butylfenol (ptBF) (98-54-4)ptBF2 mg · l-113,6 μmol · l-11,36
mg · g-1 kreat.
1,03 μmol·mmol-1 kreat.Mb
5.Dichlórmetán (75-09-2)CO-Hb5 %___Kb
Dichlórmetán1 mg · l-112,3 μmol · l-1__Kb
6.N,N-Dimetylfor-mamid (68-12-2)N-Metylformamid35 mg · l-1593 μmol · l-123,36 mg · g-1 kreat.44,74 μmol·mmol-1 kreat.Mb
7.2-Etoxyetanol (110-80-5)Kyselina etoxyoctová50 mg · l-1480,7 μmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.36,25 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
8.2-Etoxyetyl acetát (111-15-9)Kyselina etoxyoctová50 mg · l-1480,7 μmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.36,25 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
9.Etylbenzén (100-41-4)2- a 4-Etylfenol12 mg · l-198,6 μmol · l-18,03 mg · g-1 kreat.7,44 μmol·mmol-1 kreat.Mb, c
Kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová1600 mg · l-110590 μmol · l-11067 mg · g-1 kreat.799 μmol·mmol-1 kreat.Mb, c
10.Etylén (74-85-1)Hydroxyetylvalín180 mg · l-11120 nmol · l-1__Ea
11.Fenol (108-95-2)Fenol200 mg · l-12130 μmol · l-1133,7 mg · g-1 kreat.160,7 μmol·mmol-1 kreat.Mb
12.2-Fenylpropán (kumén) (98-82-8)2-Fenyl-2-propanol10,6 mg · l-177,6 μmol · l-17,0 mg · g-1 kreat.5,9 μmol·mmol-1 kreat.Me
13.Fluorovodík (7664-39-3) a anorganické zlúčeniny fluóru (fluoridy)Fluoridy__7 mg · g-1 kreat.42,0 μmol·mmol-1 kreat.Mb
__4 mg · g-1 kreat.24,1 μmol·mmol-1 kreat.Md
14.Halotan (151-67-7)Kyselina trifluóroctová2,5 mg · l-122,3 μmol · l-1__Kb, c
15.n-Hexán (110-54-3)2,5-Hexándion a 4,5-dihydroxy-2-hexanón5 mg · l-120 μmol · l-13 mg · g-1 kreat.1,4 μmol·mmol-1 kreat.Mb
16.2-Hexanón (metylbutyketón) (591-78-6)2,5-Hexándion a 4,5-dihydroxy-2-hexanón5 mg · l-120 μmol · l-13 mg · g-1 kreat.1,4 μmol·mmol-1 kreat.Mb
17.Hexón (izobutyl-metyl-ketón (108-10-1)Hexón3,5 mg · l-135,4 μmol · l-12,36 mg · g-1 kreat.2,67 μmol·mmol-1 kreat.Mb
18.Hliník (7429-90-5)Hliník__60 μg · g-1 kreat.251,8 nmol·mmol-1 kreat.Ma
19.Chlórbenzén (108-90-7)Celkový 4-Chlórkatechol__25 mg · g-1 kreat.19,57 μmol·mmol-1 kreat.Md
Celkový 4-Chlórkatechol__150 mg · g-1 kreat.117,4 μmol·mmol-1 kreat.Mb
20.Inhibítory cholínesterázy a acetylcholín-esterázyaktivita cholínesterázy a acetylcholínesterázypokles aktivity na 70 % individuálnej základnej hodnoty___Eb, c
21.Kadmium4) (7440-43-9) (Karcinogén kategórie 1B)Kadmium3,1 μg · l-127,4 nmol · l-12,0 μg · g-1 kreat.2,1 nmol·mmol-1 kreat.Ma
22.Kobalt a jeho zlúčeniny (7440-48-4)Kobalt30 μg · l-1509,8 nmol · l-120,03 μg · g-1 kreat.38,45 nmol·mmol-1 kreat.Ma
23.Lindán (HCH) (58-89-9)Lindán25 mg · l-186,1 nmol · l-1__P/Sb
24.Metanol (67-56-1)Metanol30 mg · l-1 938 μmol · l-120 mg · g-1 kreat.70,7 μmol·mmol-1 kreatinínuMc, b
25.Nitrobenzén (98-95-3)Anilín (uvoľnený z väzby na Hb)100 mg · l-11079 nmol · l-1__Kc
26.Olovo a jeho zlúčeniny5), 6) (7439-92-1) (okrem chrómanu olovnatého, chrómanu arzenitého a alkylovaných zlúčenín)Olovo400 mg · l-11933 nmol · l-1__Ka
100 mg · l-1 (ženy < 45 r.)485,0 nmol · l-1__Ka
d-Aminolevulová kyselina15 mg · l-1 114,7 μmol · l-110,03 mg · g-1 kreat.8,65 μmol·mmol-1 kreat.Ma
6 mg · l-1 (ženy < 45 r.)46,1 μmol · l-14,03 mg · g-1 kreat.3,48 μmol·mmol-1 kreat.Ma
Koproporfyrín0,30 mg · l-10,45 μmol · l-10,2 mg · g-1 kreat.43 nmol·mmol-1 kreat.Ma
27.Ortuť (7439-97-6) a anorganické zlúčeniny ortuti6)Ortuť37,5 mg · l-1 15 mg · l-1187,0 nmol · l-1 75,0 nmol · l-125 mg · g-1 kreat.14,10 nmol·mmol-1 kreat.M Ka c
28.Oxid uhoľnatý (630-08-0)CO-Hb5 %___Kb
29.Oxid vanadičný (1314-62-1)Vanád__50 mg · g-1 kreat.111,1 nmol·mmol-1 kreat.Mc, b
30.Paratión (56-38-2)p-Nitrofenol0,5 mg · l-13,9 μmol · l-10,36 mg · g-1 kreat.0,30 μmol·mmol-1 kreat.Mc
Acetylcholinesterázapokles aktivity na 70 % individuálnej základnej hodnoty___Ec
31.Pentachlórfenol (87-86-5)Pentachlórfenol5 mg · l-118,9 μmol · l-1__P/Sb
__2 mg · g-1 kreat.0,87 μmol·mmol-1 kreat.Mc, d
32.Polycyklické aromatické uhľovodíky4) (Karcinogén kategórie 1A a 1B)1-Hydroxypyrén5,66 mg · l-125,9 nmol · l-13,77 mg · g-1 kreat.1,95 μmol·mol-1 kreat.Mb
33.Sírouhlík (75-15-0)2-Tio-tiazolidín-4- karboxylová kyselina (TTCA)__2 mg · g-1 kreat.1,42 μmol·mmol-1 kreat.Mb
34.Styrén (100-42-5)Kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová901 mg · l-15960 μmol · l-1 mmol.l-1600 mg · g-1 kreat.449 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
35.Tetraetylolovo (78-00-2)Dietylolovo25 μg · l-1 (Pb)120,9 nmol · l-116,70 mg · g-1 kreat.9,12 nmol·mmol-1 kreat.Mb
Celkové olovo (možno aplikovať na zmes tetraetylolova s tetrametylolovom)50 μg · l-1241,5 nmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.18,21 nmol·mmol-1 kreat.Mb
36.Tetrahydrofurán (109-99-9)Tetrahydrofurán2 mg · l-128,4 μmol · l-11,36 mg · g-1 kreat.2,14 μmol·mmol-1 kreat.Mb
37.Tetrachlóretylén (perchlóretylén) (127-18-4)Tetrachlóretylén0,5 mg · l-13,3 μmol · l-1__Kd
Kyselina trichlóroctová3,5 mg · l-121,7 μmol · l-12,36 mg · g-1 kreat.1,64 μmol·mmol-1 kreat.Mb
38.Tetrametylolovo (75-74-1)Olovo50 μg · l-1241,5 nmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.18,21 nmol·mmol-1 kreat.Mb
39.Tetrachlórmetán (56-23-5)Tetrachlórmetán3,5 μg · l-123,0 nmol · l-1__Kc, b
40.Toluén (108-88-3)Toluén600 mg · l-16517 nmol · l-1__Kb
O-krezol1,5 mg · l-114,3 μmol · l-11,03 mg · g-1 kreat.1,08 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
Kyselina hippurová2401 mg · l-113399 μmol · l-11600 mg · g-1 kreat.1010 μmol·mmol-1 kreat.Mb
41.1,1,1- Trichlóretán (metyl-chlóroform) (71-55-6)1,1,1-Trichlóretán550 mg · l-14127 nmol · l-1__Kc, d
42.Xylén (všetky izoméry) (1330-20-7)Xylén1,5 mg · l-114,6 μmol · l-1__Kb
Suma kyselín 2,3,4-metylhippurových2000 mg · l-1 10355 μmol · l-11334 mg · g-1 kreat.781 μmol·mmol-1 kreat.Mb

Vysvetlivky:

1) Biologické monitorovanie expozície zahŕňa meranie množstva chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiáli a meranie biologických účinkov vyvolaných týmito faktormi. Biologický monitoring expozície je komplementárnou metódou k monitoringu ovzdušia v pracovnom prostredí, ak samotný odber ovzdušia nemôže dať spoľahlivé údaje o expozícii, najmä vtedy, ak je vstup látky do organizmu iný, ako inhalačnou cestou (cez kožu alebo zažívací trakt).

Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujú referenčné hodnoty pre hodnotenie možných zdravotných rizík pri práci a slúžia ako indikátory pre následné preventívne opatrenia.

Biologické medzné hodnoty sa zisťujú v krvi alebo v moči exponovaných zamestnancov. Čas odberu vzoriek vyšetrovaného biologického materiálu berie do úvahy podmienky expozície a vlastnosti chemickej látky.

BMH sú vyjadrené v:

a) mg (g, mol, nmol) zisťovaného faktora na liter moču štandardnej hustoty 1,024 g/cm3 pri 20 °C,

b) mg (g, mol, nmol) zisťovaného faktora na liter krvi,

c) g (mol, mmol) kreatinínu v moči prepočítaný na obsah kreatinínu 1,50 g · l-1 moču, resp. 13,26 mmol · l-1 moču.

Fyziologický rozsah hodnôt kreatinínu je 0,79 – 2,04 g · l-1 moču (resp. 7,00 – 18,00 mmol · l-1 moču) pri 24 hodinových vzorkách moču. Pri profesionálnej expozícii a odberoch močov po skončení pracovnej zmeny (kratšie ako 24-hodinové vzorky močov) sú odporúčané hodnoty kreatinínu v moči 0,50 – 2,50 g · l-1 moču (resp. 4,46 – 22,14 mmol · l-1 moču) (Deutsche Forschungsgemeinschaft List of MAK and BAT Values 2009, Commision for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area Repport No. 45, p. 201).

BMH sú vyjadrené vo viacerých jednotkách. Odporúčané číselné vyjadrenie BMH je zvýraznené polotučným písmom. Niektoré BMH stanovené v moči je správne vyjadriť relatívne ku koncentrácii kreatinínu.

BMH, rovnako ako aj najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) vychádzajú z prípustných hodnôt členských štátov, a to z nemeckých (BAT Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert, BLW Biologischer-Leit Wert). Sú odvodené z dostupných toxikologických a medicínskych vedeckých poznatkov a odporúčaných metód Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (SCOEL), zriadeného Európskou komisiou. Indikujú, že pri týchto koncentráciách nebude poškodené zdravie osôb exponovaných najviac 8 hodín denne a 40 hodín týždenne na úrovni príslušných NPEL pri inhalačnej expozícii.

NPEL aj BMH sú ustanovené na podobných množstvách externej a internej expozície, to znamená, že sa BMH vzťahujú na skupinové priemery hodnotenia expozície. Pre zdravého jednotlivca BMH predstavujú stropné hodnoty.

2) Vyšetrovaný biologický materiál

M – moč

K – krv

E – červené krvinky

P/S – krvná plazma/sérum

3) Čas odberu vzorky

a žiadne obmedzenie

b koniec expozície alebo pracovnej zmeny

c pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách

d – pred nasledujúcou pracovnou zmenou

e – do dvoch hodín po pracovnej zmene

4) V tejto prílohe sú uvedené aj niektoré chemické faktory s karcinogénnym účinkom (kategória 1A a kategória 1B). Pre tieto chemické faktory platí, že dodržanie BMH nevylučuje riziko škodlivých zdravotných účinkov, preto sú určené ako základ pre biomonitoring exponovaných osôb a zdravotný dohľad vykonávaný lekárom pracovnej zdravotnej služby podľa § 13 a prílohy č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

5) BMH pre olovo a jeho iónové zlúčeniny korešponduje so záväznou biologickou limitnou hodnotou ustanovenou na úrovni Európskej únie (príloha č. 4), ktorá je: 700 mg Pb · l-1 krvi (3,4 mmol · l-1 krvi).

Biologické monitorovanie zahŕňa meranie hladiny olova v krvi používajúc metódu absorbčnej spektrometrie alebo metódu, ktorá má ekvivalentné výsledky.

Zdravotný dohľad sa vykoná, ak

a) expozícia koncentráciám olova v pracovnom ovzduší je vyššia ako 0,075 mg · m-3 vypočítaná ako časovo – vážený priemer v priebehu 40-hodinového týždňa, alebo

b) hladina olova v krvi nameraná u jednotlivých zamestnancov je vyššia ako 400 mg Pb · l-1 krvi.

Biologické monitorovanie olova zahŕňa aj sledovanie ďalších odporúčaných indikátorov expozície, ako je kyselina delta-amínolevulová (D-ALA) v moči, dehydratáza kyseliny amínolevulovej a zinkprotoporfyrín (ZPP) v moči.

6) Zdravotný dohľad sa zabezpečuje podľa

a) § 12 tohto nariadenia vlády,

b) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť,

d) odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S06881-OZS-2016 z 29. septembra 2016 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

VYBRANÉ CHEMICKÉ FAKTORY A ÚČELY ICH VYUŽITIA, KTORÉ SÚ ZAKÁZANÉ

Opis faktorov (CAS)Účel, na ktorý sú uvedené faktory zakázané
1. 2-Naftylamín (91-59-8) a jeho soli Benzidín (92-87-5) a jeho soli 4-Aminobifenyl (92-67-1) a jeho soli 4-Nitrobifenyl (92-93-3)
Výroba a používanie chemických faktorov pri práci a činnosti, ktoré sa týkajú uvedených chemických faktorov, sú zakázané. Zákaz neplatí, ak sa chemický faktor vyskytuje v inom chemickom faktore alebo je súčasťou odpadu, za predpokladu, že jeho individuálna koncentrácia je tam menšia ako 0,1 % hmotnosti.
2. Piesok alebo zmesi obsahujúce voľný oxid kremičitýPoužívanie na povrchovú úpravu predmetov v akejkoľvek aparatúre pomocou piesku pod tlakom spojené s expozíciou zamestnancov.
3. Sírouhlík (75-15-0)
Používanie v procese vulkanizácie za studena pri impregnácii gumeného oblečenia.
4. Prach alebo prášok ohňovzdorného materiálu obsahujúceho viac ako 80 % SiO2 iného ako prírodného pieskuPoužívanie na striekanie foriem na výrobu kremičitých tehál alebo iných výrobkov zložených z ohňovzdorného materiálu a obsahujúcich viac ako 80 % oxidu kremičitého.
5. Kyanovodík (74-90-8)x
Používanie pri plynovaní na ničenie epidemiologicky závažných a obťažujúcich článkonožcov, hlodavcov a ďalších živočíchov (dezinsekcia a deratizácia) okrem týchto prípadov
a) uvoľňovanie z inertného materiálu, v ktorom je absorbovaný kyanovodík,
b) uvoľňovanie z tzv. plynového prášku, čo je chemická zlúčenina, ktorá reaguje s atmosférickou vlhkosťou a vytvára kyanovodík, alebo
c) používanie z valca cez vhodné potrubie s aplikátorom v otvorenom priestore na iné účely, ako je ničenie škodlivého hmyzu alebo živočíchov plynovaním.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica podľa článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3).

2. Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3).

3. Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 1).

4. Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 038, 9. 2. 2006).

5. Smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).

7. Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2017).

8. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších zmien a doplnkov (oznámenie č. 444/2005 Z. z.).

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

5) § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

7) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2003 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

9a) § 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.

9b) Príloha I k nariadeniu č. 1272/2008 v platnom znení.

10) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

11) § 8c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

15) § 2 ods. 6 až 8 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

16) § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

17) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).

19) Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2010 č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí (oznámenie č. 177/2010 Z. z.).

21) § 13 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22) § 9 ods. 6 písm. s) zákona č. 126/2006 Z. z.

23) § 11a Zákonníka práce.

24) § 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 67/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

25b) § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25c) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.

26) § 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.