Zákon č. 342/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 119/2006
Platnosť od 01.06.2006
Účinnosť od 01.06.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené