Nariadenie vlády č. 316/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 110/2006
Platnosť od 28.05.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 238/2007 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené