Zákon č. 267/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

okrem čl. I prvého bodu § 2 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť dňom zrušenia vojenského obvodu Javorina

OBSAH

267

ZÁKON

z 19. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Príslušný krajský úrad môže rozhodnúť o inej zmene územia obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 4), ak ide o územnú zmenu časti obce, ktorá bola pôvodne samostatnou obcou (ďalej len „pôvodná obec"), a

a) má samostatné katastrálne územie,

b) katastrálne územie obce a pôvodnej obce je oddelené katastrálnym územím ďalšej obce,

c) žiada o to petíciou aspoň 75 % obyvateľov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce.

(8) Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje na obec Zlaté Klasy a pôvodnú obec Maslovce. Ak príslušný krajský úrad rozhodne podľa odseku 7, zakáže zároveň obci Zlaté Klasy nakladať s nehnuteľným majetkom obce, ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Maslovce. Rozhodnutie príslušného krajského úradu podľa odseku 7 nadobudne účinnosť dňom konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa druhej vety, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(9) Obnovuje sa obec Ľubické Kúpele, ktorá bola vysťahovaná pri zriadení Vojenského obvodu Javorina, a

a) pre obec sa určuje katastrálne územie Ľubické Kúpele, ktoré je vedené na vojenskom katastrálnom úrade v Košiciach pod názvom Ľubické Kúpele,

b) do vlastníctva obce prechádzajú z majetku Slovenskej republiky nehnuteľnosti vyhlásené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky za nadbytočné2aa) a nehnuteľnosti, ku ktorým patrí ku dňu účinnosti tohto zákona právo hospodárenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky; ostatné ustanovenia iných osobitných predpisov2ab) sa v tomto prípade nepoužijú,

c) do doby zvolenia zastupiteľstva a starostu obce vystupuje za obec osoba určená v petícii;2ac) prednosta obvodného úradu zabezpečí úlohy obce spojené s prípravou a realizáciou volieb obecného zastupiteľstva a starostu obce.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa až 2ac znejú:

2aa) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

2ab) Napríklad zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení zákona č. 657/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2ac) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Vláda môže rozhodnúť o rozdelení obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 3), ak ide o odčlenenie časti obce, ktorá pôvodne bola samostatnou obcou (ďalej len „pôvodná obec"), a

a) má samostatné katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok,

b) urbanisticky nesplynula s ostatnými časťami obce, ktorá sa má rozdeliť,

c) do rozvoja odčleňovanej časti obce neboli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec,

d) žiada o to petíciou aspoň 75 % obyvateľov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje na obec Kvakovce a pôvodnú obec Dobrá nad Ondavou. Ak vláda rozhodne podľa odseku 6, zakáže zároveň obci Kvakovce nakladať s nehnuteľným majetkom obce, ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Dobrá nad Ondavou. Rozhodnutie vlády podľa odseku 6 nadobudne účinnosť dňom konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa druhej vety, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem čl. I prvého bodu § 2 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť dňom zrušenia vojenského obvodu Javorina.


v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.