Vyhláška č. 161/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní

Čiastka 59/2006
Platnosť od 23.03.2006
Účinnosť od 23.03.2006 do31.07.2011
Zrušený 595/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 250/2011 Z. z. vložil do zákona č. 595/2003 Z. z. nový § 53a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 161/2006 Z. z.

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. marca 2006,

ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 18 a 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 660/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Technické rezervy na zdravotnú starostlivosť sa vytvárajú vo výške nevyhnutnej na úhradu za zdravotnú starostlivosť a zahŕňajú aj všetky predpokladané náklady spojené s vykonaním úhrady za zdravotnú starostlivosť.

(2) Výška technickej rezervy sa ustanovuje najmenej vo výške súčtu násobkov počtu poistencov na zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti1) a ceny obvyklej za poskytovanú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých chorôb.

§ 2

Technické rezervy na zdravotnú starostlivosť podľa § 1 sa zahrnú do daňových výdavkov (nákladov) najviac do výšky 100 % technických rezerv na zdravotnú starostlivosť vytvorených v účtovníctve.

§ 3

Opravné položky k pohľadávkam podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „pohľadávka“), ktorých tvorba je daňovým výdavkom najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

a) 3 mesiace, sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,

b) 6 mesiacov, sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,

c) 9 mesiacov, sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,

d) 12 mesiacov, sa zahrnú do daňových výdavkov do 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva.

§ 4

Opravné položky na pohľadávky, ktoré na zdravotnú poisťovňu3) prešli ako súčasť základného fondu, účelového fondu a rezervného fondu doterajšej zdravotnej poisťovne, ako aj na pohľadávky, ktoré zdravotná poisťovňa nadobudla vkladom doterajšej zdravotnej poisťovne ku dňu transformácie podľa osobitného predpisu,4) sa zahrnú do daňových výdavkov najviac do 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. marca 2006.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 20 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 660/2005 Z. z.

3) § 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z.

4) § 84 až 91 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.