Zákon č. 125/2006 Z. z.Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 52/2006
Platnosť od 09.03.2006
Účinnosť od 01.03.2019
Komentáre 99
Literatúra 12
Rozhodnutia súdov 553
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené