Zákon č. 68/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 200/2007 Z. z., 563/2009 Z. z.(nepriamo), 530/2011 Z. z.(nepriamo), 187/2021 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 32/2005
Platnosť od 26.02.2005
Účinnosť od 01.06.2021
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2007 Predpis č. 200/2007 Z. z. zmenil dátum nadobudnutia účinnosti čl. I bodu 12 na 31. decembra 2008.

68

ZÁKON

z 3. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovom „správy“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „celkov“ sa vkladajú slová „a obcí“.

2. V § 11 ods. 1 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.

3. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Neprimeranú cenu nesmie dohodnúť

a) predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru, na ktorý sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky štátnych fondov,

b) predávajúci v dominantnom postavení podnikateľa10) pri predaji tovaru.“.

4. V § 19 ods. 1 sa za slová „vyššie územné celky,“ vkladá slovo „obce,“.

5. V § 19 ods. 2 sa za slová „vyššie územné celky“ vkladajú slová „alebo obce“.

6. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány:

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

c) iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,18a)

d) vyšší územný celok,

e) obec,

f) správy finančnej kontroly,12)

g) Slovenská obchodná inšpekcia.19)“.

7. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach19a) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8. V § 20 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

9. V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Obce

a) určujú maximálne ceny mestskej pravidelnej dopravy osôb a

b) vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien.“.

10. V § 20 ods. 7 sa slová „odsekoch 2 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2 až 5“.

11. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:

㤠23b

(1) Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. marcom 2005 dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa pravidiel platných do 28. februára 2005.

(2) Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. marca 2005 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 2 až 5 a podľa § 11 ods. 2 aj za obdobie pred 1. marcom 2005.“.

12. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:

㤠24b

Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 4/2004 Z. z.).“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33a

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky č. 35/1996 Z. z. a vyhlášky č. 113/1997 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. s) sa za slovami „cezhraničných prevodov“ vypúšťa čiarka a slová „vedenia centrálneho registra majetku štátu“.

2. V § 6 ods. 1 písmená t) a u) znejú:

t) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania informačného systému Štátnej pokladnice,

u) spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe stratégie systému Štátnej pokladnice a pri koordinácii činností ďalšieho budovania systému Štátnej pokladnice,“.

3. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zb), ktoré znie:

„zb) vydáva po dohode s ministerstvom metodické usmernenia pre správcov majetku štátu v oblasti vedenia centrálneho registra majetku štátu.“.

4. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) ďalšie informácie podľa požiadaviek ministerstva.“.

5. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:

㤠23b

Klient podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b), ktorým je zdravotnícke zariadenie,33) môže v rokoch 2005 a 2006 postupovať podľa § 2 ods. 2 písm. l).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z. a zákona č. 659/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 52 ods. 40 sa vypúšťajú slová „§ 24 ods. 1 písm. a),“.


Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2005 s výnimkou čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.