Zákon č. 646/2005 Z. z.Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 252/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 30.12.2005
Rozhodnutia súdov 2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.12.2005

Pôvodný predpis

30.12.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené