Oznámenie č. 607/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne

Čiastka 240/2005
Platnosť od 23.12.2005
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

607

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.) v znení opatrenie z 15. decembra 2004 č. MF/12643/2004-74 (oznámenie č. 749/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktorými sú zdravotné poisťovne.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky účtovných jednotiek je uvedené v prílohách č. 1 a 3 pre riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a pre priebežnú účtovnú závierku. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti účtovnej jednotky, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky možno členiť podrobnejšie, ak je základné usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky v súlade s týmto opatrením.

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(4) Zostavená riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka sa doručujú do registra účtovných závierok elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termíne podľa § 23a ods. 3 zákona. Zostavená priebežná účtovná závierka sa doručuje do Štátnej pokladnice elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termínoch na jej zostavenie podľa osobitného predpisu.1a)

Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky

§ 2

(1) Údaje jednotlivých položiek aktív súvahy sa vykazujú v členení na

a) hrubé sumy (brutto) za bežné účtovné obdobie vrátane sumy úprav (korekcia),

b) sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú opravné položky a pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku oprávky,

c) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie,

d) čisté sumy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V súvahe v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu1b) za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 (korekcia) sa vykazujú opravné položky a oprávky za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 3 (netto) sa vykazujú aktíva ako rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2 za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú aktíva (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V súvahe v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu1b) za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazuje základňa, ktorou sú náklady alebo výnosy za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 sa vykazuje medzisúčet položiek výkazu ziskov a strát, v stĺpci 3 sa vykazuje výsledok položiek výkazu ziskov a strát a v stĺpci 4 sa vykazujú náklady alebo výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) Sumy položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(6) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. Poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa osobitného predpisu1c) sa zostavujú v skrátenej štruktúre minimálne v rozsahu podľa čl. IX prílohy č. 3, ktorý nadväzuje na položky účtovnej závierky v úplnej štruktúre.

(7) Vo vzorových tabuľkách uvedených v čl. IX prílohy č. 3 sa pre potreby zostavenia poznámok k priebežnej účtovnej závierke údaj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazuje v súlade s § 18 ods. 3 a 4 zákona. Vzorové tabuľky uvedené v čl. IX prílohy č. 3 sa môžu doplniť podľa potrieb účtovnej jednotky.

§ 3

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 4

(1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.

(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2006.

§ 4a

(1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 sa vzťahuje doterajší predpis.

(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za prvý štvrťrok 2008 a individuálnej účtovnej závierky za rok 2008.

§ 4b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za prvý štvrťrok 2009 a individuálnej účtovnej závierky za rok 2009.

(2) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2008 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky sa na účely vykazovania peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie prepočítajú sumy položiek súvahových účtov a výsledkových účtov vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy a výkazu ziskov a strát zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom tak, že sa v súvahe a vo výkaze ziskov a strát najskôr prepočíta suma vykazovaná na súčtovom riadku.

§ 4c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za štvrtý štvrťrok 2011 a pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.

§ 4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri ukladaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2013 po 1. januári 2014.

§ 4e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. decembra 2014

(1) Podľa opatrenia v znení účinnom od 10. decembra 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní a ukladaní riadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014.

(2) Podľa opatrenia v znení účinnom od 10. decembra 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2015.

§ 4f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2016 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2016.

§ 4g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2019 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2019.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 15. decembra 2004 č. 12643/2004-74 (oznámenie č. 749/2004 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

Súvaha

P o l o ž k aČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
BruttoKorekciaNetto
ČísloNázov
abc1234
A K T 1 V Ax
B.Nehmotný majetok, z toho001
I.goodwill002
II.poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku003
C.Finančné umiestnenie004
I.Pozemky a stavby, z toho005
1.pre prevádzkovú činnosť z toho006
2.budovy a stavby007
II.Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho008
1.Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom009
2.Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom010
3.Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom011
4.Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom012
5.Ostatné dlhodobé pohľadávky013
III.Ostatné finančné umiestnenie014
1.Cenné papiere s premenlivým výnosom015
2.Cenné papiere s pevným výnosom016
3.Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie017
4.Ostatné pôžičky018
5.Vklady v bankách019
6.Iné finančné umiestnenie020
IV.Vlastné akcie021
E.Pohľadávky, z toho022
I.z verejného zdravotného poistenia023
1.voči poisteným, z toho024
1a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv025
1b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv026
2.voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho027
2a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv028
2b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv029
3.voči inej zdravotnej poisťovni, z toho030
3a.z prerozdelenia poistného031
4.voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou032
5.voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky033
II.ostatné pohľadávky, z toho034
1.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv035
2.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv036
3.pohľadávky voči zamestnancom037
4.daňové pohľadávky038
5.dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie039
III.z upísaného základného imania040
F.Ostatné aktíva041
I.Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho042
1a.stroje a zariadenia043
1b.zásoby044
1c.dopravné prostriedky045
1d.poskytnuté preddavky na hmotný majetok046
1e.poskytnuté preddavky na zásoby047
II.Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho048
bankové účty049
III.Iné aktíva050
G.Učty časového rozlíšenia051
I.Nájomné052
II.Obstarávacie náklady na poistné zmluvy053
III.Ostatné účty časového rozlíšenia054
AKTÍVA spolu055
Kontrolné číslo998

PoložkaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
ČísloNázov
abc56
P A S Í V Ax
A.Vlastné imanie056
I.Základné imanie, z toho057
upísané základné imanie splatené058
II.Emisné ážio059
III.Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov060
IV.Rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov a ostatné fondy tvorené zo zisku061
1.Ostatné kapitálové fondy062
2.Rezervný fond na vlastné akcie063
V.Výsledok hospodárenia minulých rokov064
VI.Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia065
B.Podriadené pasíva066
C.Technické rezervy067
1.Technická rezerva na poistné budúcich období068
1a.Hrubá výška069
1b.Výška zaistenia (-)070
3.Technická rezerva na poistné plnenie071
3a.Hrubá výška072
3b.Výška zaistenia (-)073
4.Technická rezerva na poistné prémie a zľavy074
4a.Hrubá výška075
4b.Výška zaistenia (-)076
6.Iné technické rezervy077
6a.Hrubá výška078
6b.Výška zaistenia (-)079
E.Ostatné rezervy080
G.Záväzky, z toho081
I.z verejného zdravotného poistenia, z toho082
1.voči poisteným, z toho083
1a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv084
1b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv085
2.voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti086
2a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv087
2b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv088
3.voči inej zdravotnej poisťovni, z toho089
3a.z prerozdelenia poistného090
4.voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou091
5.voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky092
II.pôžičky zaručené dlhopisom, z toho093
1.v konvertibilnej mene094
2.krátkodobé pôžičky095
3.dlhodobé pôžičky096
III.bankové úvery, z toho097
krátkodobé úvery098
IV.ostatné záväzky, z toho099
1.z daní100
2.záväzky voči zamestnancom celkom101
2a.z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia102
3.z finančného prenájmu103
4.z dotácií zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie104
H.Učty časového rozlíšenia105
PASÍVA spolu106
Kontrolné číslo999

Výkaz ziskov a strát

PoložkaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
ČísloNázov
ZákladňaMedzisúčetVýsledok
abc1234
I.TECHNICKY ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
01xxxx
1.Poistné v hrubej výške02xx
2.Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu03xx
3.Ostatné technické výnosy04xx
4.Náklady na poistné plnenia05xxxx
4a.Náklady na poistné plnenia v hrubej výške z toho06x
4aa.Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť07xx
4ab.Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť08xx
4ac.Náklady na lieky09xx
4ad.Náklady na zdravotnícke pomôcky10xx
4ae.Náklady na ostatné poistné plnenia11xx
4b.Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov12xx
4c.Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške13x
5.Zmena stavu iných technických rezerv14xx
7.Čistá výška prevádzkových nákladov15xxxx
7a.Obstarávacie náklady na poistné zmluvy16xxx
7b.Správna réžia17x
8.Ostatné technické náklady18xx
10.Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu19xx
III.NETECHNICKÝ ÚČET20xxxx
1.Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu21xx
3.Výnosy z finančného umiestnenia22xxxx
3a.Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv23xxx
3b.Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv24xxxx
3ba.Výnosy z pozemkov a stavieb25xxx
3bb.Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia26xx
3c.Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu27xxx
3d.Výnosy z realizácie finančného umiestnenia28x
3e.Prírastky hodnoty finančného umiestnenia29xx
5.Náklady na finančné umiestnenie30xxxx
5a.Náklady na finančné umiestnenie31xxx
5b.Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu32xxx
5c.Náklady na realizáciu finančného umiestnenia33x
5d.Úbytky hodnoty finančného umiestnenia34xx
6.Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet35xx
7.Ostatné výnosy36xx
8.Ostatné náklady37xx
8a.Ostatné dane a poplatky38xx
9.Daň z príjmov z bežnej činnosti39xx
10.Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení40xx
11.Mimoriadne výnosy41xx
12.Mimoriadne náklady42xx
13.Mimoriadny výsledok hospodárenia43xx
14.Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti44xx
16.Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie45xx
Kontrolné číslo999

Vysvetlivky na vyplňovanie všeobecných náležitostí

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní

a) riadnej účtovnej závierky,

b) mimoriadnej účtovnej závierky,

c) priebežnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha

1. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

2. V stĺpcoch 1 až 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

3. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

4. Kontrolné čísla sú algebrickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva

1. V položke B – Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom1) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky, opravné položky k nehmotnému majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

2. V položke C – Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, obstaranie pozemkov a stavieb, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom, ktorými sú akcie, ostatné podiely, podielové listy, cenné papiere s pevným výnosom, ktorými sú štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy, ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Vlastné akcie sa v stĺpci 1 vykazujú v obstarávacej cene. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

3. V položke E – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia a k ostatným pohľadávkam. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv. Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vykazujú na samostatnom riadku pohľadávky voči zamestnancom. Na samostatnom riadku sa vykazujú daňové pohľadávky. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Pohľadávky voči sprostredkovateľom verejného zdravotného poistenia minulých účtovných období sa vykazujú na riadku pohľadávky. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtových skupín 35 a 37, ako aj dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

4. V položke F – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty, bankové účty, zásoby, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, iný majetok, oprávky, opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, poskytnutým preddavkom a k ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok a opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

5. V položke G – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.

Pasíva

1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, emisné ážio, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov, 2a) ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. V položke ostatné kapitálové fondy sa vykazuje aj kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

4. V položke E – Ostatné rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45.

Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

5. V položke G – Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V položke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtových skupinách 36 a 47, pričom osobitne sa vykazujú krátkodobé úvery a eskontné úvery účtovej skupiny 36. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky voči zamestnancom a z toho osobitne záväzky zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov, záväzky z finančného prenájmu a dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

6. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

1. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

2. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtových skupín 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 vrátane výnosov z prerozdelenia poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa osobitne vykazujú náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy. V položke Náklady na poistné plnenia sa osobitne vykazujú náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť, náklady na lieky, na zdravotnícke pomôcky a na ostatné poistné plnenia, ktorých súčet je uvádzaný na riadku Náklady na poistné plnenia v hrubej výške, pričom tieto riadky sa v stĺpci 3 nezapočítavajú do výpočtu na riadku 13.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv.

6. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a správna réžia.

7. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Netechnický účet

1. V položke 1 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu – verejné zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3. V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

4. V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného umiestnenia.

5. V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

6. V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje prevod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65.

7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.

8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.

9. V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

10. V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

11. V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

12. V položke 11- Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

13. V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

14. V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

15. V položke 14 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

16. V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát

Číslo
riadku
ZákladňaMedzisúčetVýsledokBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Poznámka
c1234
02xx++
03xx
04xx++
06+(=)x++
07xx++
08xx++
09xx++
10xx++
11xx++
12-+(=)xx
13x+(+/-)-(= =)-(= =)I. 4
14xx-(+/-)-(+/-)
16x+Xx
17x+-(= =)-(= =)I. 7
18xx--
19xx[= =][= =]I.10
21xx+[= =]+[= =]I.10 r. 14
23x+xx
25+xxx
26++(= =)xx
27x+xx
28x++(= =)+(= =)III.3
29xx++
31x+xx
32x+xx
33x+-(= =)-(= =)III.5
34xx
35xx--
36xx++
37xx--
38xx--
39xx--
40xx
41xx++
42xx--
43xx+(= =)+(= =)
44xx
45xx[= = =][= = =]III.18

Znamienko „-“ v účtovnom výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko „+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov so zohľadnením znamienok v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpcoch 1 a 2 so zohľadnením znamienok a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 43. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 45.

Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3 a v stĺpci 4:

r. 6 = r.7 + r.8 + r.9 + r.10 + r.11

r. 19 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4- r. 13 – (+/-) r. 14 – r. 17 – r. 18],

r. 40 = [r. 21 + r. 28 + r. 29 – r. 33 – r. 34 – (+/-) r. 35 + r. 36 – r. 37 – r. 38 – r. 39],

r. 43 = r. 41 – r. 42,

r. 45 = r. 40 + r. 43 – r. 44.

Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 21, 39, 43 a 45. V poznámkach sa uvádza aj výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako súčet riadkov 39, 40 a 43.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k ........... 20..
(v eurách)

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia alebo zriadenia, spôsob založenia alebo zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie,

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, priebežná alebo mimoriadna).

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky. Opis činnosti účtovnej jednotky, dôvody jej zriadenia.

3. Informácie o priemernom prepočítanom počte zamestnancov počas účtovného obdobia, pričom priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca.

4. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky. Uvedú sa informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

5. Informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

6. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

7. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, poznámky obsahujú aj tieto informácie:

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

da) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov3), do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

db) pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

8. Údaje podľa článkov II až VIII sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe s príslušným komentárom.

Čl. II

Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách, v členení na informácie o

1. tom, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,

2. uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach, použitých nových účtovných zásadách a účtovných metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, dôvode ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky,

3. spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na menu euro,

4. postupoch odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku,

5. zásadách a postupoch identifikácie rizík a strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú aktív, najmä pohľadávok,

6. zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre ich použitie,

7. dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,

8. postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových rozdielov, zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov, vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (sekuritizácia) a odloženej dane,

9. postupoch účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoboch vykazovania príjmov z aktív, pri ktorých sa predpokladajú riziká a straty a zníženie hodnoty vrátane úrokov, prémií a diskontov vzniknutých pri obstaraní pohľadávok od tretích osôb,

10. dôvode prevodu výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu na technický účet alebo z technického účtu na netechnický účet,

11. postupe pri prevodoch nákladov z technického účtu k neživotnému poisteniu na netechnický účet a pri prevodoch nákladov z netechnického účtu na technický účet k neživotnému poisteniu,

Čl. III

Poznámky v časti o významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát obsahujú informácie o

1. poistnom v členení uvedenom podľa čl. IX druhého bodu, pričom v stĺpcoch s označením „a“ sa vykazuje stav na konci bežného účtovného obdobia a v stĺpcoch s označením „b“ stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

2. hmotnom majetku a nehmotnom majetku,

3. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov, všetkých úpravách vykázaných v bežnom účtovnom období, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie,

4. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia dočasných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov alebo zavedenia nových daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky,

5. odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke s uvedením dôvodu ich zmien a výške v členení podľa jednotlivých druhov dočasných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,

6. súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej sa k položkám, ktoré účtovná jednotka účtovala priamo do vlastného imania, daňovom náklade alebo daňovom výnose, ktoré sa vzťahujú k mimo­riadnym položkám uznaným v priebehu účtovného obdobia,

7. sume odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,

8. podriadených pasívach, ak záväzok z prijatého úveru presahuje 10 % celkových záväzkov z týchto úverov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti a zostatkovej doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplatenia úverov osobitného charakteru,

9. pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,

10. časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákladov budúcich období alebo nákladov budúcich období,

11. výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výške ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,

12. odpisoch nepremlčaných pohľadávok určených vnútorným predpisom účtovnej jednotky a prípadných výnosoch z odpísaných pohľadávok,

13. podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

14. cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj a cenných papieroch držaných do splatnosti podľa týchto kategórií a podľa druhov cenných papierov, pričom pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie, ich reálna hodnota a ďalej v členení na kótované cenné papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj sa uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,

15. podiele dlhových cenných papierov a podiele vydaných dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív,

16. postupe výpočtu tvorby technických rezerv a ich použití podľa osobitného predpisu,4)

17. postupe výpočtu tvorby rezerv a opravných položiek a ich použití podľa osobitných predpisov, dôvodoch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zložkám aktív, ku ktorým sa tvoria, s osobitným uvedením rezervy na prebiehajúce súdne konania a rezervy na trovy súdneho konania,

18. hmotnom majetku kupovanom alebo predávanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci; informácie o zmluvne dohodnutých splátkach splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch, v období jedného až piatich rokov, prípadne splatných neskôr,

19. ostatných aktívach a ostatných pasívach, ostatných prevádzkových výnosoch a mimoriadnych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré majú rozhodujúci podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pasív, nákladov, výnosov,

20. použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku bežného účtovného obdobia,

21. úrokových výnosoch a úrokových nákladoch,

22. platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,

23. všeobecných prevádzkových nákladoch, ktorými sa rozumejú správna réžia a ďalšie náklady na prevádzku zdravotnej poisťovne, vrátane požitkov členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky,

24. zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie,

25. oceňovacích rozdieloch, čistých investíciách do podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a ostatných oceňovacích rozdieloch z prepočtu majetku a záväzkov, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdielov na začiatku účtovného obdobia, ich zvýšenie a zníženie v priebehu účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia,

26. výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,

27. prehľade o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu.

28. vlastných akciách, a to o:

a) dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

b) počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

c) počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

d) počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

Čl. IV

V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v eurách a ide najmä o informácie týkajúce sa

1. podsúvahových účtov účtovej skupiny 72, ktorými sú

a) hodnoty poskytnuté ako záruky,

b) hodnoty prijaté ako záruky,

c) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,

d) záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť,

e) iné hodnoty v evidencii,

f) pomocné súvzťažné účty,

2. podsúvahových účtov účtovej skupiny 73.

Čl. V

Poznámky ďalej obsahujú informácie o

1. odboroch činností a zemepisných oblastiach, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť,

2. osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, ktorými sú tieto osoby:

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou, alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,

b) právnické osoby, ktoré majú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo má v nich podstatný vplyv účtovná jednotka,

c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých má iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby6) a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d) majú podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,

f) osoby, ktoré majú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv a sprostredkovaný vplyv,

g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

3. udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,

4. opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

5. výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov účtovnej závierky; výsledok hospodárenia sa uvedie v členení na výsledok hospodárenia za verejné zdravotné poistenie a výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, pričom výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti sa vyčísli ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti,

6. povahe a obchodnom cieli transakcií účtovnej jednotky, ktoré nie sú zahrnuté do súvahy a o finančnom dosahu týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo výnosy týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky,

7. transakciách s blízkymi osobami6), vrátane výšky týchto transakcií a iných informácií o transakcii potrebných na pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky, ak sú takéto transakcie významné a neboli vykonané v bežných trhových podmienkach; informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu týchto transakcií potrebné samostatné informácie.

Čl. VI

V poznámkach sa uvádza prehľad o zmenách vo vlastnom imaní v členení podľa čl. IX bodu 14. K informáciám o kapitálovom fonde tvorenom z príspevkov akcionárov sa okrem členenia podľa čl. IX bodu 14 uvádza aj opis tvorby tohto fondu, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov akcionárov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov účtovnej jednotky pre jej akcionárov, ako aj na zvýšenie základného imania.

Čl. VII

Poznámky účtovnej jednotky, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej obsahujú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to v členení podľa čl. IX bodu 15.

Čl. VIII

Poznámky obsahujú aj informácie o pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ich stav na konci účtovného obdobia a porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, informácie o

1. stave pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti,

2. predpísanom poistnom,

3. predpísanom poistnom v hrubej výške celkom, jeho stav pred prerozdelením, jeho stav po prerozdelení, vyčíslenie príslušného percentuálneho podielu na ročnom úhrne poistného7) pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok a vyčíslenie tohto podielu na ročnom úhrne poistného v eurách,

4. štruktúre platiteľov poistného,

5. výdavkoch na prevádzkové činnosti za príslušný kalendárny rok vyčíslené v súlade s osobitným predpisom7), ktorými sú výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne a výdavky vynaložené na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek,

6. nákladoch na zdravotnú starostlivosť,

7. celkových príjmoch a celkových výdavkoch v členení na zdravotnú starostlivosť a na prevádzkovú činnosť, pričom celkovými príjmami sa rozumejú daňové príjmy (poistné a sankcie súvisiace so zdravotným poistením), nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a iné nedaňové príjmy), granty, transfery a odplata za postúpenú pohľadávku a celkovými výdavkami sa rozumejú bežné výdavky (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb), kapitálové výdavky (obstarávanie, nákup a rekonštrukcia nehmotného majetku a finančného umiestnenia).

Čl. IX

1. Informácie k čl. II štvrtému bodu

vzorová tabuľka č. II/1

Druh majetkuMetóda odpisovaniaDoba životnosti v rokochOdpisová skupina
Budovy na vlastné použitie
Pracovné stroje a zariadenia
Výpočtová a kancelárska technika
Dopravné prostriedky
Klimatizácia
Inventár
Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý majetok
Iné aktíva

2. Informácie k čl. III prvému bodu

vzorová tabuľka č.

položkaverejné zdravotné poistenie
Slovenská republikaEurópska úniatretie krajiny
ababab
Poistné v hrubej výške
Prijaté poistné v hrubej výške
Náklady na poistné plnenie v hrubej výške
Prevádzkové náklady
Počet poistencov

3. Informácie k čl. III druhému bodu

vzorová tabuľka č. III/2

Nehmotný majetok v eurách GoodwillSoftvérObstaranie nehmotného majetkuOchranná známkaKnow howPoistný kmeňDrobný dlhodobý nehmotný majetokOstatný dlhodobý nehmotný majetokPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokDlhodobý nehmotný majetok spolu
abcdefghijk
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

vzorová tabuľka č. III/3

Hmotný majetok v eurách PozemkyStavbyStroje a zariadeniaUmelecké diela a zbierkyPredmety z drahých kovovSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíDopravné prostriedkyDrobný dlhodobý hmotný majetokOstatný dlhodobý hmotný majetokObstaranie dlhodobého hmotného majetkuPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokDlhodobý hmotný majetok spolu
abcdefghijklm
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

vzorová tabuľka č. III/4

Finančné umiestnenie v eurách Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotkePodielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvomRealizovateľné cenné papiere a podielyDlhové cenné papiere držané do splatnostiPôžičky účtovnej jednotke v konsolidova-
nom celku
Ostatné pôžičkyOstatný dlhodobý finančný majetokObstaranie dlhodobého finančného majetkuDlhodobý finančný majetok spolu
abcdefghij
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

4. Informácie k čl. III deviatemu bodu

vzorová tabuľka č. III/5

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnostiStav na konci bežného účtovného obdobiaStav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
abc
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov vrátane
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

vzorová tabuľka č. III/6

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnostiStav na konci bežného účtovného obdobiaStav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
abc
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

5. Informácie k čl. III bodu 13

vzorová tabuľka č. III/7

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
Názov spoločnosti, sídlo, právna forma, predmet podnikania alebo činnosti
Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri
Súhrnná výška ostatných zložiek vlastného imania
Počet, menovitá hodnota a cena obstaraných akcií a upísaných akcií alebo podielov na základnom imaní účtovnej jednotky, v ktorej uplatňuje vykazujúca účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv v účtovnom období a zmeny v priebehu účtovného obdobia
Výška podielu, ktorú vlastnia osoby s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke
Počet a menovitú hodnotu akcií podľa druhov vydaných v priebehu roka
Výška pohľadávok voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, z toho:
pohľadávky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov
Výška záväzkov voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, z toho:
záväzky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov
Hodnota cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sú účtované v aktívach a záväzkoch a ktoré sú vydané dcérskymi účtovnými jednotkami
a pridruženými účtovnými jednotkami
Výška vydaných záruk za dcérske účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky, z toho záruky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov
Výška prijatých záruk od dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek, z toho prijaté záruky od členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov prípadne iných orgánov

6. Informácie k čl. III bodu 16

vzorová tabuľka č. III/8

Technické rezervyStav na začiatku bežného účtovného obdobiaTvorbaPoužitieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Technická rezerva na poistné plnenie z toho:
technické rezervy na liečbu na území Slovenskej republiky
technické rezervy na schválenú zdravotnú starostlivosť – liečba v cudzine
technické rezervy na výkony pre poistencov v zozname čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
Technické rezervy spolu

7. Informácie k čl. III bodu 17

vzorová tabuľka č. III/9

RezervyStav na začiatku bežného účtovného obdobiaTvorbaPoužitieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Rezervy spolu

vzorová tabuľka č. III/10

Opravné položky
k pohľadávkam
Stav na začiatku bežného účtovného obdobiaTvorbaPoužitieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia
Opravné položky k ostatným pohľadávkam
Opravné položky k pohľadávkam spolu

8. Informácie k čl. III bodu 18

vzorová tabuľka č. III/11

Hmotný majetok – finančný prenájom
(kúpa, predaj)
Obstarávacia cena na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobiaPrírastkyÚbytkyObstarávacia cena na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Príslušný hmotný majetok
Príslušný hmotný majetok
Hmotný majetok spolu

vzorová tabuľka č. III/12

Finančný prenájom
Záväzok
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SplatnosťSplatnosť
do jedného roka vrátaneod jedného roka do piatich rokov vrátanenad päť rokovdo jedného roka vrátaneod jedného roka do piatich rokov vrátanenad päť rokov
abcdefg
Istina
Finančný výnos
Spolu

9. Informácie k čl. III bodu 20

vzorová tabuľka č. III/13

Použitie zisku alebo úhrada straty za minulé účtovné obdobie
a návrh na použitie zisku bežného účtovného obdobia
Názov položkyBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobie
abc
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Výplata podielu na zisku spoločníkom a členom
Iné
Rozdelenie účtovného zisku spolu
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Vysporiadanie účtovnej straty spolu

10. Informácie k čl. III bodu 23

vzorová tabuľka č. III/14

Správne náklady Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
a b c
Prevádzkové náklady celkom z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie, starobné dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti z toho:
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

vzorová tabuľka č. III/15

Odmeny/požitkyČlenovia štatutárnych/riadiacich orgánovČlenovia dozorných orgánov
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abcde
Požitky po skončení zamestnania
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Ostatné dlhodobé požitky
Platby na základe podielov
Odmeny/požitky spolu

11. Informácie k čl. III bodu 27

vzorová tabuľka č. III/16

Tvorba a členenie sociálneho fondu
Názov položkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

12. Informácie k čl. V druhému bodu

vzorová tabuľka č. V/1

Názov osoby (spoločnosti) Právna formaZákladné imanie (ZI) spoločnosti Podiel účtovnej jednotky na
(v %)
Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach
(v %)
Hodnota vlastného imania na konci bežného účtovného obdobiaHodnota vlastného imania na konci bezprostred-
ne predchá-
dzajúceho účtovného obdobia
Hodnota
obchodu na konci bežného účtovného obdobia
Hodnota obchodu na konci bezprostred-
ne predchá-
dzajúceho účtovného obdobia
abcdefgh

13. Informácie k čl. V siedmemu bodu

vzorová tabuľka č. V/2

Informácie o transakciách s blízkymi osobamiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Nákupy alebo predaje tovaru, nehnuteľností a iného majetku
Poskytovanie alebo prijímanie služieb
Finančný prenájom
Prevody výskumu a vývoja, prevody podľa licenčných zmlúv
Prevody podľa finančných dohôd vrátane úverov a vkladov do vlastného imania
Vysporiadanie záväzkov v mene účtovnej jednotky alebo účtovnou jednotkou v mene blízkej osoby
Ostatné transakcie
Transakcie s blízkymi osobami spolu

14. Informácie k čl. VI

vzorová tabuľka č. VI/1

Vlastné imanieStav na začiatku bežného účtovného obdobiaZvýšeniePovinný prídelIné zvýšenieZníženieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcdefg
Základné imanie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Dividendy
Vlastné imanie spolu

15. Informácie k čl. VII

vzorová tabuľka č. VII/1

Informácie o finančných vzťahoch
VšZP a.s.
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Náhrady strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
Peňažné vklady
Nepeňažné vklady
Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky za zvýhodnených podmienok
Finančné výhody, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke
Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku
Poskytnutie náhrad za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

16. Informácie k čl. VIII prvému bodu

vzorová tabuľka č. VIII/1

Pohľadávky z verejného
zdravotného poistenia
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia voči poisteným z toho:
istina
pohľadávky z ročného zúčtovania
Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni z toho:
z prerozdelenia bežného roka
Pohľadávky voči UDZS
Pohľadávky voči poskytovateľom
Pohľadávky voči MZ SR
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky celkom po lehote splatnosti v členení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

vzorová tabuľka č. VIII/2

Záväzky z verejného
zdravotného poistenia
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Záväzky z verejného zdravotného poistenia voči poisteným z toho:
Záväzky voči UDZS z toho:
záväzky z poskytnutých preddavkov od UDZS
Záväzky voči poskytovateľom
Ostatné záväzky
Záväzky celkom po lehote splatnosti v členení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

17. Informácie k čl. VIII druhému bodu

vzorová tabuľka č. VIII/3

Predpísané poistnéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Preddavky za zamestnancov a za zamestnávateľa vrátane zmeny stavu odhadných položiek
Preddavky za samostatne zárobkovo činné osoby vrátane zmeny stavu odhadných položiek
Preddavky za ostatných platiteľov vrátane zmeny stavu odhadných položiek
Ročné zúčtovanie zamestnávateľov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie zamestnancov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie samostatne zárobkovo činných osôb s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie ostatných platiteľov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Preddavky za štát vrátane ročného zúčtovania a zmeny stavu odhadných položiek

18. Informácie k čl. VIII tretiemu bodu

vzorová tabuľka č. VIII/4

PoistnéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Pred prerozdelenímPo prerozdeleníPred prerozdelenímPo prerozdelení
abcde
Predpísané poistné v hrubej výške
Podiel na ročnom úhrne poistného (v %)xx
Podiel na ročnom úhrne poistného v euráchxx

19. Informácie k čl. VIII štvrtému bodu

vzorová tabuľka č. VIII/5

Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Štruktúra platiteľov poistnéhoPočet poistencovPrírastok/ ÚbytokPoistnéPočet poistencovPrírastok/ ÚbytokPoistné
abcdefg
Zamestnanci a zamestnávatelia
SZČO
Štát
Iní platitelia
Počet poistencov spoluxx

19a. Informácie k čl. VIII piatemu bodu vykazované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka

vzorová tabuľka č. VIII/5a

vzorová tabuľkač.VIII/5a
č. r.UkazovateľBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce obdobie
abcd
1Preddavky na poistné splatné v príslušnom kalendárnom roku
2Ročný úhrn poistného pred prerozdeľovaním poistného za príslušný kalendárny rok
3Objem zákonom ustanovenej výšky výdavkov na prevádzkové činnosti poisťovne podľa § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
4Skutočná výška výdavkov na prevádzkové činnosti z toho
4ana bežné výdavky
4bna kapitálové výdavky
4cna splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek
5Rozdiel medzi zákonom ustanovenou výškou výdavkov na prevádzkové činnosti a použitím výdavkov na prevádzkové činností (r.3-r.4)
6Použitie prostriedkov z iných zdrojov vrátane minulých účtovných období
Počet poistencov zdravotnej poisťovne
Limit výdavkov na prevádzkové činnosti poisťovne podľa § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v %
Reálne plnenie limitu výdavkov na prevádzkové činnosti v %

20. Informácie k čl. VIII šiestemu bodu

vzorová tabuľka č. VIII/6

Náklady na zdravotnú starostlivosťBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Náklady na lieky
Náklady na zdravotnícke pomôcky
Náklady na všeobecnú ambulantnú starostlivosť
Náklady na špecializovanú ambulantnú starostlivosť
Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov členského štátu EÚ
Ostatné náklady
Náklady na zdravotnú starostlivosť spolu

21. Informácie k čl. VIII siedmemu bodu

vzorová tabuľka č. VIII/7

Celkové príjmy a výdavkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
zdravotná starostlivosťprevádzková činnosťzdravotná starostlivosťprevádzková činnosť
abcde
Celkové príjmy
Celkové výdavky

Použité skratky:

EÚ – členské štáty Európskej únie

tretie krajiny – iný štát ako členský štát Európskej únie

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

UDZS – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

VšZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba

ZI – základné imanie

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv.1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.17/zv.1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8. 2006).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (Ú. v. EÚ L 318, 17.11. 2006).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú.v. EÚ L 182, 29.6.2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/EÚ (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

1a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.).

1c) § 15 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.

2) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2a) § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

4) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 116 Občianskeho zákonníka.

7) § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.