Zákon č. 573/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 230/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.01.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené