Zákon č. 532/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 137/2010 Z. z.(nepriamo), 39/2013 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Účinnosť od 01.01.2016

532

ZÁKON

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad ich používaním na pohon motorových vozidiel“.

2. V § 73 odsek 16 znie:

(16) Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), § 26 a § 36 ods. 9, na vydanie súhlasu podľa § 27 a vyjadrenia podľa § 28 je v integrovanom povoľovaní66) dotknutým orgánom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:

66) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 77 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 36 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 12“.

4. Za § 80a sa vkladá § 80b, ktorý znie:

㤠80b

Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali činnosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30. júna 2004, môžu vykonávať činnosti, na ktoré sa vyžaduje akreditácia podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.“.

5. V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l, ktoré znie:

l) inom použití podzemných vôd, o výkone starostlivosti o odkryté podzemné vody a o následnom vodohospodárskom využití priestoru ložiska [§ 3 ods. 4, § 11 ods. 4 písm. j) a § 31 ods. 4 písm. f)].“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.