Zákon č. 528/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce)

(v znení č. 321/2018 Z. z.)

Čiastka 215/2005
Platnosť od 30.11.2005
Účinnosť od 01.01.2019
Komentáre 18
Literatúra 12
Rozhodnutia súdov 6
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené