Zákon č. 5/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 245/2008 Z. z.(nepriamo), 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 4/2005
Platnosť od 14.01.2005
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené