Oznámenie č. 480/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúceho sa zrušenia trestu smrti za každých okolností

Čiastka 194/2005
Platnosť od 27.10.2005
Uzavretie zmluvy 24.07.2002
Ratifikácia zmluvy 20.07.2005
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. júla 2003 na základe článku 7 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 7 ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené