Oznámenie č. 444/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 181/2005
Platnosť od 05.10.2005
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť na základe článku 14 ods. 3 dohody.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené