Oznámenie č. 35/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice

Čiastka 19/2005
Platnosť od 11.02.2005
Uzavretie zmluvy 27.01.2004
Ratifikácia zmluvy 25.06.2004
Redakčná poznámka

Podľa článku 29 ods. 1 zmluva nadobudne platnosť 24. februára 2005.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené