Zákon č. 336/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 141/2005
Platnosť od 27.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.2005

Pôvodný predpis

27.07.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené