Zákon č. 314/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 01.09.2005
Redakčná poznámka

okrem čl. I piateho a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2005

OBSAH

314

ZÁKON

z 23. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z. a zákona č. 68/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa text „podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi“ nahrádza textom „podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahraničí určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi“.

2. V § 5 ods. 2 na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „s výnimkou príjmov podľa § 6 až 8 za predpokladu, že dojednanie cien pri vzájomných obchodných vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom zodpovedá princípu nezávislého vzťahu podľa § 17 ods. 5“.

3. V § 12 ods. 7 písm. c) sa text „podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí“ nahrádza textom „podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahraničí určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní“.

4. V § 17 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zahraničnej“ a „zahraničných“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi zahraničnými závislými osobami.“.

5. V § 33 ods. 1 sa suma „4 800“ nahrádza sumou „5 400“.

6. § 52 sa dopĺňa odsekom 41, ktorý znie:

(41) Za zdaňovacie obdobie roka 2005 si môže daňovník uplatniť za podmienok ustanovených v § 33 daňový bonus na vyživované dieťa v sume 5 000 Sk, pričom za kalendárne mesiace január až august v sume 400 Sk mesačne a za kalendárne mesiace september až december v sume 450 Sk mesačne.“.

7. § 52 sa dopĺňa odsekom 42, ktorý znie:

(42) Na podiely na zisku bez majetkovej účasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých nebol vybraný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa použije § 3 ods. 2 písm. c) tohto zákona a tieto podiely na zisku sa zdania ako príjmy zo závislej činnosti najneskôr pri ročnom zúčtovaní podľa § 38, alebo pri podaní daňového priznania podľa § 32.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I piateho a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.