Zákon č. 313/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 01.09.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené