Zákon č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon

Čiastka 129/2005
Platnosť od 02.07.2005
Účinnosť od 01.07.2019 do31.07.2019
Komentáre 1 771
Literatúra 474
Rozhodnutia súdov 6 123
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 428/2012 Z. z. strácajú slová za bodkočiarkou „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ v § 41 ods. 2 účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej Republiky neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavo...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené