Zákon č. 290/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 124/2005
Platnosť od 30.06.2005
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené