Zákon č. 289/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/2005
Platnosť od 30.06.2005
Účinnosť od 01.08.2005

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené