Vyhláška č. 238/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní

Čiastka 103/2005
Platnosť od 09.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005 do31.12.2015
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 422/2015 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114c, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 238/2005 Z. z.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené