Oznámenie č. 214/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem príloh č. 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. októbra 2005.

214

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4, § 6 ods. 7, § 8 ods. 10, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 7 a 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

výnos zo 4. mája 2005 č. 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov (príloha č. 1),

o metódach na určenie fyzikálno-chemických vlastností chemických látok, o metódach na určenie ich toxikologických vlastností a o metódach na určenie ich ekotoxikologických vlastností (príloha č. 5),

o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov a podrobnosti o požiadavkách na označenie špecifického rizika a označenie na bezpečné používanie chemických látok a chemických prípravkov, ktorých objem obalu neprevyšuje 125 ml (príloha č. 6),

o dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky (príloha č. 8) a

o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov (príloha č. 10).

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2004 (oznámenie č. 709/2004 Z. z.).

Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice:

1. Smernica Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa technickému pokroku po dvadsiaty deviatykrát prispôsobuje smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, 30. 4. 2004).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30. 7. 1999).

3. Smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a smernice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastiach voľného pohybu tovaru, slobody poskytovania služieb, poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem príloh č. 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. októbra 2005.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.