Zákon č. 15/2005 Z. z.Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 10/2005
Platnosť od 21.01.2005
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Rozhodnutia súdov 8
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené