Oznámenie č. 77/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Čiastka 35/2004
Platnosť od 14.02.2004
Uzavretie zmluvy 12.12.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené