Zákon č. 725/2004 Z. z.Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 298/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.05.2018 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 122
Redakčná poznámka

§ 109 písm. c) v bode dvadsiatomdruhom v čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a bodov 1, 2, 5 až 10 v čl. IV a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené