Oznámenie č. 693/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave

Čiastka 288/2004
Platnosť od 18.12.2004
Uzavretie zmluvy 29.07.2002
Ratifikácia zmluvy 14.07.2003
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 19. apríla 2004 na základe článku 24 ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené