Vyhláška č. 655/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Čiastka 276/2004
Platnosť od 10.12.2004
Účinnosť od 01.03.2017 do14.06.2019
Literatúra 8
Rozhodnutia súdov 3 247
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené