Zákon č. 646/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 554/2004 Z. z.

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 274/2004
Platnosť od 09.12.2004
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2004

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené