Zákon č. 633/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 581/2004 Z. z.(nepriamo), 331/2005 Z. z.(nepriamo), 530/2011 Z. z.(nepriamo), 321/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 269/2004
Platnosť od 01.12.2004
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

ustanovení uvedených v čl. I 60. bode § 35 ods. 11 až 15 a 108. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené