Zákon č. 618/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 357/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 263/2004
Platnosť od 26.11.2004
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené