Zákon č. 614/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.01.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené