Vyhláška č. 595/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(v znení č. 158/2005 Z. z., 604/2006 Z. z.)

Čiastka 255/2004
Platnosť od 13.11.2004 do31.03.2008
Účinnosť od 01.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 101/2008 Z. z.

595

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. októbra 2004

o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „vlastné zdroje“) tvorí súčet základných vlastných zdrojov (§ 2 ods. 1) a dodatkových vlastných zdrojov (§ 3 ods. 1) znížených o hodnotu odpočítateľných položiek (§ 4).

§ 2

(1) Základné vlastné zdroje tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu znížený o súčet položiek znižujúcich ich hodnotu.

(2) Položkami vytvárajúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú

a) splatené základné imanie,

b) emisné ážio,

c) rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku,

d) ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,

e) nerozdelený zisk minulých rokov.

(3) Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú

a) účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť nadobudla,

b) dlhodobý nehmotný majetok, najmä zriaďovacie výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a čistá účtovná hodnota programového vybavenia (softvér),

c) strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,

d) účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania akcionára dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu2) akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia,

e) dobré meno (goodwill), ak je jeho zostatok aktívny.

§ 3

(1) Dodatkové vlastné zdroje tvoria

a) podriadené dlhy, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ak

1. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2. peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na päť rokov bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie a s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

3. v zmluve o podriadenom dlhu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky ustanovenia o

3a. záväzku podriadenosti,

3b. možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,

3c. možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,

3d. možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

3e. možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,

3f. možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,

3g. zániku zmluvy o podriadenom dlhu,

3h. možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu,

b) rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti.

(2) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) tvoria dodatkové vlastné zdroje vo výške

a) 100 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako päť rokov,

b) 80 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako štyri roky, ale nepresahuje päť rokov,

c) 60 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako tri roky, ale nepresahuje štyri roky,

d) 40 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako dva roky, ale nepresahuje tri roky,

e) 20 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ale nepresahuje dva roky.

(3) Postupné znižovanie výšky hodnôt podriadených dlhov podľa odseku 2 sa nepoužije, ak je písomne zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov pod hodnotu ustanovenú v § 60 ods. 2 zákona.

(4) Podriadeným dlhom sa na účely tejto vyhlášky rozumie úver alebo pôžička prijatá dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ak sa dôchodková správcovská spoločnosť dohodla s veriteľom na záväzku podriadenosti.

(5) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov najviac do polovice hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

(6) Dodatkové vlastné zdroje sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty jej základných vlastných zdrojov.

§ 4

(1) Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sa znižuje o

a) čistú účtovnú hodnotu

1. vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania inej finančnej inštitúcie podľa § 48 ods. 22 zákona, ktorý je väčší ako 10 % základného imania tejto inej finančnej inštitúcie, a

2. takých podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči inej finančnej inštitúcii podľa prvého bodu, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov tejto inej finančnej inštitúcie,

b) súčet čistých účtovných hodnôt

1. vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti do základného imania iných finančných inštitúcií podľa § 48 ods. 22 zákona, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto iných finančných inštitúcií, a

2. takých podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči iným finančným inštitúciám iných ako uvedených v písmene a) a ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií, ak je tento súčet väčší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Podriadenou pohľadávkou sa na účely tejto vyhlášky rozumie pohľadávka dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené.

§ 4a

Nelikvidné aktíva

(1) Hodnotu nelikvidných aktív dôchodkovej správcovskej spoločnosti tvorí rozdiel celkovej hodnoty aktív (§ 81 ods. 1 zákona) a hodnoty likvidných aktív podľa odseku 2 zvýšený o hodnotu pripočítateľných položiek podľa odseku 3.

(2) Likvidnými aktívami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a) cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte Európskych spoločenstiev, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát") a súčasne emitentom týchto cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme,

b) cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne a súčasne emitentom týchto cenných papierov je emitent, ktorého hodnotenie investičného rizika udeleného renomovanou agentúrou špecializujúcou sa na oceňovanie investičného rizika sa nachádza v investičnom pásme,

c) peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu, ktorého úroveň je rovnocenná aspoň s úrovňou dohľadu podľa osobitného predpisu,3) ak sú k dispozícii na splatenie do 90 dní,

d) nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 2 zákona,

e) podielové listy otvorených podielových fondov a akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte spĺňajúce požiadavky práva Európskych spoločenstiev alebo práva príslušného členského štátu, iba ak sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) a b).

(3) Rozdiel celkovej hodnoty aktív a likvidných aktív sa zvyšuje o hodnotu

a) cenných papierov podľa odseku 2 písm. a) a b), ktoré vydal akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba, ktorá patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

b) peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. c) na vkladových účtoch a bežných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

c) nástrojov peňažného trhu podľa odseku 2 písm. d), ktoré vydal akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba, ktorá patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

d) podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. e), ktoré vydal akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osoba, ktorá patrí ku skupine s úzkymi väzbami,

e) vlastných akcií.

(4) Na účely výpočtu hodnoty aktív podľa odsekov 1 až 3 sa použije postup podľa osobitného predpisu.4)

(5) Aktíva, ktoré prestanú spĺňať podmienku zaradenia medzi likvidné aktíva, sa považujú za nelikvidné aktíva.

§ 5

Položky vlastných zdrojov podľa § 2 až 4a sa zahrnú do výpočtu vlastných zdrojov až po odpočítaní prípadných daňových záväzkov a len ak ich možno bez zbytočného odkladu a bez obmedzenia použiť na pokrytie rizík a strát z podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 6

Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov sa preukazuje predložením hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 595/2004 Z. z.

VZOR

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 67 Obchodného zákonníka.

2) § 7 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 48/2005 Z. z. o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené