Zákon č. 581/2004 Z. z.Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 246/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.09.2019 do30.11.2019
Literatúra 7
Rozhodnutia súdov 412
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 6, § 7 ods. 1 až 3, ods. 4 písm. a) prvom a druhom bode, ods. 4 písm. b) a c), § 7 ods. 5 až 18, § 8 až 15, § 16 ods. 1 až 3, ods. 5 a 6, § 18 ods. 1 písm. f), § 43 až 67 a § 87 a v čl. II až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ja...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené