Zákon č. 577/2004 Z. z.Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 244/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.06.2019 do20.05.2020
Literatúra 4
Rozhodnutia súdov 56
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené